Правила прийому до навчального закладу

Мова навчання – українська.

Ліцензійний обсяг: 624 учнів, фактично навчається – 202 учні.

Необхідні документи:

  • заява батьків
  • наявність медичного огляду
  • копія свідоцтва про народження дитини

Зарахування учнів до всіх класів закладу освіти здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Директор закладу освіти зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють з порядком зарахування до закладу, з його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до закладу освіти ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.

Переведення учнів закладу освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.