Петрівсько-Роменська ЗЗСО – школа майбутнього!

Робота педагогічного колективу Петрівсько – Роменського  ЗЗСО І-ІІІ ст. над проблемою:

«Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку здібностей учня».

2016 – 2021 н.р.

Спільна діяльність педагогічного, учнівського, батьківського колективів створює імідж школи.

Ні для кого не є секретом, що освіта в усі часи потребує змін. Вона не стоїть на місці, вимагає від навчальних закладів постійного розвитку. Сучасна освіта покликана створювати образ школи, у якій формується особистість з високим рівнем самооцінки; де вчитель не лише передає знання, а й сприяє розвитку здібностей вихованців, підтримує бажання вчитися.

Імідж школи залежить насамперед від шляхів і підходів до організації навчально-виховного процесу. Школа покликана бути місцем, де особистість почуватиме себе комфортно.

Петрівсько-Роменська загальноосвітня школа I-III ст. як і будь-який прогресивний заклад, потребує оновлення змісту і форм діяльності. Основним завданням адміністрація вважає втілення в навчально-виховний процес найкращих досягнень педагогічної науки, передових педтехнологій, створення умов для реалізації творчих здібностей кожної особистості. В основу роботи школи покладено особистісно зорієнтований підхід, що ґрунтується на педагогіці співробітництва та життєтворчості. Із 2016-2021 н. р. колектив педагогів працюватиме над проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному творчому процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя і розвитку здібностей учнів». Наша діяльність спрямована на особистісне зростання дитини, допомагаючи їй долати перешкоди, досягати успіху, невпинно рухаючись до мети: становлення самодостатньої, високоморальної, громадсько активної, творчої та конкурентоспроможної особистості – громадянина демократичного суспільства.

Ідучи в ногу із сучасним реформуванням школи, ми опрацьовуємо новітні технології управління, щоб застосувати ті, які відповідатимуть конкретним умовам діяльності школи. При цьому важливо дотримуватися таких основних дидактичних принципів як наступність, доступність, усвідомленість, наочність та науковість. До них додаємо принципи відкритості, врахування індивідуальних особливостей навчально-виховного процесу, мотиваційної основи.

Основними формами інтерактивних технологій вважаємо:

· співпрацю – спільну діяльність з метою досягнення спільних цілей;

· роботу в команді – створення команд з метою ефективного розв’язання завдань.

Головним у структурі є творчі групи, які доповнюють одна одну і спрямовані на досягнення мети. Перед адміністрацією стоїть важливе завдання: організувати педколектив як єдину згуртовану команду, у якій кожен виявляє найвищу кваліфікацію і робить максимально важливий внесок у досягнення цілей школи.

Першим кроком є створення управлінської команди, яка працює для досягнення глобальних цілей школи. Далі створюються команди: МО, творчі групи, учителі. Цей вид діяльності у шкільному управлінні передбачає виконання завдань: спрямування дій кожного педагога на розв’язання загальних цілей школи; активізацію праці окремих учителів через роботу в командах, групах; робота учителів як менеджерів; створення відповідних команд в учнівському колективі школи та класу з метою досягнення поставлених перед ними цілей та завдань; об’єднання діючих команд у єдиний колектив.

Практична реалізація завдань управління школою має такі наслідки:

• формування морально здорового клімату в колективі, атмосфери довіри, взаємоповаги;

• підвищення рівня активності і зацікавленості працівників, їх прагнення саморозвитку, творчості, прояву ініціативи, готовності приймати рішення та нести за них відповідальність;

• виконання функціональних обов’язків працівниками закладу на високому рівні, реалізація прав учасників навчально-виховного процесу;

• створення системи самоуправління на відповідних рівнях;

• певної легкості проходження адаптації школи до умов навколишнього середовища, що постійно змінюється.

Структурно-управлінська модель розкриває тісний взаємозв’язок між основними суб’єктами: директор, заступники, учитель (класний керівник), учень (учнівський колектив), які завдяки організаційним об’єднанням (угрупуванням) мають можливість взаємодіяти як на горизонтальному рівні, так і вертикальній структурі, забезпечує життєдіяльність школи, що є структурною складовою галузі освіти в державі. Повноцінна реалізація даної моделі деталізує зміст і функції діяльності всіх суб’єктів закладу, обумовлює горизонтальне розширення угрупувань на рівні кожного суб’єкта, що є необхідним для забезпечення інноваційної діяльності школи.

Педколектив, об’єднання батьків та самоврядування учнів працюють над реалізацією таких проектів: «Країна, де творчості немає перешкод»,

Учитель+учень+батьки» та «До школи майбутнього».

Метою проекту «Країна, де творчості немає перешкод» є виховання загальної культури, формування естетичних смаків, розвиток здібностей, інтелектуального потенціалу, розширення кругозору учнів.

Завдання:

1. Участь у конкурсах просвітницького характеру.

2. Збір матеріалів для створення музею.

3. Проведення інтелектуальної гри з учнями 3-4 класів «Ерудит-початківець.

4. Співпраці з Центром зайнятості з питань орієнтації учнів на майбутню професію.

5. Виготовлення друкованих методичних матеріалів з досвіду організації навчально-виховної роботи у школі.

6. Проведення загальношкільних свят:

· День українського козацтва «Українські козаки – слава України» (5 клас);

· літературно-музична композиція «Без верби і калини нема України» (6клас);

· свято «Я вірю в майбутнє твоє, Україно» (7 клас);

· літературно-музична композиція «Чорний біль України» (8 клас);

· свято до Дня сім’ї (9 клас)

· свято до Дня Перемоги (10 клас);

· вечір зустрічі випускників «І знову у рідній школі» (11 клас).

7. Творчі звіти гуртків.

8. Моніторинг якості навчально-виховної роботи школи.

9. Висвітлення роботи у ЗМІ.

Створити сприятливі умови для школяра, його розвитку можна лише у тісній співпраці педагогів та батьків. Саме цю мету реалізовує проект «Учитель+учень+батьки», який покликаний забезпечувати дієве співтовариство, взаємодію педагогів, батьків, учнів як необхідну умову для виховання нового покоління. Проект передбачає:

1. Тренінгові заняття для класних керівників за програмою «Спілкування в родинному колі».

2. Батьківський лекторій “Просвіта” 1-4, 5-11 класи.

3. Залучення батьків до співпраці з дітьми щодо участі у просвітницьких конкурсах.

4. Родинне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

5. Створення батьківської сторінки на шкільному сайті.

6. День сім’ї і школи (день відкритих дверей).

7. Організація психологічної допомоги «Година довіри».

8. Організація зворотного зв’язку: батьки-школа «Запитайте у директора».

9. Моніторинг якості роботи з батьківською громадою.

10. Робота штабу профілактики бездоглядності та правопорушень.

11. Батьківські конференції, форуми.

12. Висвітлення роботи у ЗМІ.

Проект забезпечує: розширення і поглиблення психолого-педагогічних знань батьків; збільшення активності батьків у шкільному житті; зростання довіри батьківської громади до педагогічного колективу закладу; підвищення рівня загальної культури учасників навчально-виховного процесу; демократизація освітнього простору школи.

Покращення матеріально-технічної бази школи для забезпечення умов здійснення якісної навчально-виховної діяльності покликаний проект «До школи майбутнього». Завдання проекту будуть реалізовані такими заходами:

1. Аналіз стану МТБ школи і визначення слабких сторін.

2. Визначення джерел інвестування.

3. Проведення роз’яснювальної роботи серед учнів щодо збереження МТБ школи.

4. Вивчення цінових пропозицій, вибір організацій-виконавців замовлень закладу.

5. Ремонт фасаду школи.

6. Покращення матеріальної бази кабінету фізики та майстерень.

7. Косметичні ремонти класних кімнат.

8. Придбання меблів для учнів (класів, комплектів).

9. Заміна системи освітлення коридорів школи, класів.

10 Впровадження енергозберігаючих технологій.

11. Оновлення комп’ютерної техніки в кабінетах.

12. Придбання обладнання і реактивів для демонстрації фізичних та хімічних дослідів.

13. Виготовлення стендів до музейної кімнати.

14. Створення кабінету психолога.

15. Звіт щодо підтримки і покращення МТБ.

Втілюючи в життя план розвитку школи, педагогічний колектив школи успішно реалізовує завдання: чітка спрямованість системи навчально-виховної роботи на формування всебічно розвиненої особистості; особистісно зорієнтований підхід до кожного школяра, створення ситуації успіху; діяльний підхід до вирішення проблем класу, школи, громади.

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

«Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку здібностей учня».

У загальноосвітніх школах склалася певна система методичної роботи з педагогами, яка включає як масові й групові, так і індивідуальні форми, що перебувають в органічній єдності, взаємодіють, доповнюють одна одну. Колективне обговорення, вирішення питань передбачає попередню індивідуальну роботу з кожним педагогом, а реалізація колективних рішень вимагає, у свою чергу, творчої індивідуальної роботи, самооцінки.

Ми обрали оптимальний (за змістом і формою) варіант науково-методичної роботи, виходячи з директивних і нормативних документів, перспектив розвитку школи, умов і специфіки її роботи, стану навчально-виховного процесу та окремих напрямів діяльності школи, враховуючи якісний склад педагогічних кадрів, колективу, його запити, інтереси та особливості переходу закладу освіти на 11-річний термін навчання.

У 2016-2021 роках педколектив Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розпочав роботу над методичною проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку здібностей учня».

Саме вирішення цієї проблеми здатне об’єднати однією ідеєю педагогів, які працюють в інноваційному режимі. Створити умови, дати вчителеві й учневі змогу реалізувати себе – це складова науково-методичної проблеми, над якою працює школа.

Очікувані результати:

1. Дотримання єдиного педагогічного кредо. Визначення загальних цінностей, традицій школи.

2. Удосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи.

3. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

4. Використання набутого досвіду на практиці.

5. Поширення за межами школи кращого досвіду.

6. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

7. Підвищення результативності участі в творчих конкурсах, предметних олімпіадах, МАН.

8. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих та талановитих дітей.

ЕТАПИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ:

«Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку здібностей учня»

1 ЕТАП (ДІАГНОСТИЧНИЙ)

2016-2017Н. Р.

Мета. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності в суті проблеми, яка вивчається.

1. Аналіз результатів педагогічного процесу:

* Аналіз роботи школи за 2015-2016 н.р.

* Діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності.

* Анкетування учнів та батьків.

2. Опрацювання та систематизація результатів анкетування, діагностування та визначення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми.

3. Теоретичне обґрунтування проблеми:

* Ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблеми, остаточний вибір проблеми для педагогічного колективу (засідання педагогічної ради, серпень)

* Інформація про науково-педагогічну літературу з проблеми на засіданнях ШМО ( січень-травень 2016-2017 н. р.)

* Ознайомлення педколективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, ППД ( травень 2016-2017 н. р.)

* Підготовка та проведення засідань педагогічних рад (квітень 2017 р.)

* Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО з питань реалізації загальношкільної проблеми березень 2017 р.)

* Оформлення довідково-інформаційних матеріалів ШМО (травень 2017 р.)

4. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)

2 ЕТАП (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

2017-2018 Н. Р.

Мета. Розробка моделей, схем, рекомендацій,порад із застосуванням на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених ученими, стосовно специфіки контингенту вчителів, школи, класу.

1. Спрямування всіх напрямків внутрішкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

2. Розробка творчою групою програми роботи з обдарованими та талановитими дітьми.

3. Створення банку даних на обдарованих дітей.

4. Розробка алгоритмів, пам᾽яток, порад для обдарованих дітей.

5. Скласти картотеку науково-педагогічної літератури.

Вересень-грудень 2017 р. , (заступники директора з НВР )

Розробка моделей, схем, порад, конкретизація практичних рекомендацій стосовно застосування сучасних освітніх технологій.

Голови м/о, вересень-травень 2017-2018 н. р.

6. Проведення педагогічних рад «Самоосвіта – одна із умов формування компетентностей педагога», «Художньо-естетичне виховання як засіб розвитку особистості. Гурткова робота як шлях реалізації художньо-естетичного виховання учнівської молоді», «Формування позитивної мотивації учнів на здоровий спосіб життя».

7. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із зазначеної проблеми.

8. Застосування на практиці досягнень науки з проблеми школи. Семінар для директорів шкіл.

9. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, здійснення заходів щодо їх поліпшення.

10. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)

3 ЕТАП (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

2018- 2019 Н. Р.

Мета. Апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, корегування їх у процесі практичного застосування, створення власного досвіду з проблеми.

1. Спрямування роботи педагогічного колективу на підвищення якості навчально-виховного процесу.

2. Активізація діяльності ШМО у контексті роботи над проблемою

3. Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.

4. Проведення педагогічних рад «Громадянське виховання особистості – шлях до самовизначення і самоствердження», «Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її подолання», «Формування різнобічно розвиненої гармонійної особистості вчителя та учня з високим рівнем творчого, морального і фізичного розвитку. Робота з обдарованими дітьми», «Виховна система школи – підґрунтя розвитку компетентності особистості школяра. Виховна система школи «Учнівське самоврядування – демократизація суспільства».

5. Провести практичну конференцію «Розвиток творчих здібностей учнів через інтерактивні конкурси, інтелектуальні ігри, експериментальні програми, олімпіади» (лютий)

6. Провести науково – практичний семінар « Основні правила створення, основи дизайну та макетування при створенні мультимедійних презентацій та текстових документів для використання їх в педагогічній діяльності» (жовтень)

7. Провести психолого-педагогічний семінар «Розвиток творчих здібностей учнів –передумова успішного навчання» (листопад)

8. Провести педчитання «Проектна діяльність учнів та вчителів» (січень)

9. Проведення педагогічних читань «Комп’ютерні динамічні моделі як засіб дидактичного забезпечення навчального процесу»

10. Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою (квітень)

11. Залучення педагогічних працівників до участі в міських творчих групах.

12. Групові консультації з вирішення проблеми.

13. Відкриті уроки, заняття гуртків, курсів за вибором з науково-методичної проблеми.

14. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)

4 ЕТАП (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

2019 – 2020Н. Р.

Мета. Поширення набутого досвіду, демонстрування його широким масам учителів.

1. Опис власного досвіду з проблеми школи.

Квітень, учителі – предметними.

2. Семінар-практикум «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку творчих здібностей учнів. Досвід і проблеми педагогічної практики».

Травень

3. Спрямування роботи методичних формувань на формування у школярів навичок пошуково-дослідницької діяльності.

4. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

5. Відкриті уроки, заняття гуртків, курсів за вибором з науково-методичної проблеми для вчителів міста.

6. Підготовка і проведення педради «Впровадження нових прогресивних технологій навчання у практику роботи педагогічного колективу».

7. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

8. Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

9. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)

5 ЕТАП (ПІДСУМКОВИЙ)

2020 – 2021 Н. Р.

Мета. Виступи з лекціями, повідомленнями про власний досвід, майстер-класами, узагальнення досвіду роботи.

1. Педагогічні читання.

Грудень

2. Науково-практична конференція «Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі».

Квітень

3. Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, підготовка практичних рекомендацій.

4. Проведення творчих звітів шкільних МО про наслідки роботи над проблемою.

5. Проведення майстер-класів кращих вчителів школи.

6. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

7. Створення банку перспективного (кращого) педагогічного досвіду.

8. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей «Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів».

9. Проведення педради-панорами методичних знахідок «Взаємообумовленість творчих можливостей учителя і результативність його педагогічної діяльності.

10. Проведення підсумкової методичної конференції за підсумками роботи над проблемою.

11. Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

Методична проблема школи:

“Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя та розвитку здібностей учня”

Тема, над якою працює ШМО:

“Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя та розвитку здібностей учня”

Мета роботи ШМО:

“Активізувати творчий потенціал кожного вчителя методичного об’єднання. Надавати допомогу вчителям у розвитку та підвищення професійного росту”

Основні завдання роботи шкільного методичного об’єднання

1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.

3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.

4. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

5. Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи .

6. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

7. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.

8. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.

9. Провести роботу по переорієнтуванню навчального процесу – менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування.

10. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється використанню тестових технологій.

11. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями

12. Активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів. Продовжувати самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково-практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами.

13. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами законодавства в галузі освіти. Вивчити рівень готовності кожного працівника до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Форми і методи роботи:

1. Обговорити та затвердити план роботи

2. Проводити методичні оперативки:

а) підсумки навчально-виховної роботи за семестр; завдання на наступний семестр; підсумки роботи за рік.

б) опрацювання інструктивно-нормативних документів.

3. Організувати взаємовідвідування та обговорення відкритих уроків.

4. Організувати роботу з обдарованими дітьми

5. З метою розвитку життєвих компетенцій учнів проводити нестандартні, інтегровані уроки, ширше залучати учнів до участі у конкурсах, турнірах, змаганнях.

Робота вчителів МО в період між засіданнями:

* приймати активну участь в методичній роботі школи;

* активно взаємовідвідувати уроки своїх колег;

* вчителям, які атестуються, звітувати перед вчителями МО;

* провести предметні тижні;

* приймати активну участь в методичній роботі району;

* приймати активну участь в різноманітних конкурсах.

У школі працюють такі методичні об’єднання: o гуманітарного циклу; o класних керівників; o математичного циклу; o природничого циклу; o початкових класів.