Звіт директора Петрівсько–Роменського ЗЗСО І-ІІІ ступенів за 2018-2019 н.р.

У 2018/2019 навчальному році» у школі була організована методична робота, основними завданнями якої були:

 • сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;
 •  розвиток учительської творчості; 
 • формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи; 
 • покращення методичної підготовки педагогічних кадрів; 
 • розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;
 • вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основі створення умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, батьків;
 •  наукове обґрунтування досвіду роботи вчителів.

Методична  робота в закладі   являє собою цілісну, створену на  досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

      Методична робота в  закладі здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі.

        Педагогічний колектив  закладу  працював над науково-методичною проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова росту вчителя ,розвитку здібностей учнів»(2-й рік навчання). 

У контексті науково-методичної роботи реалізується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування.

Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Досвід учителів, які мають власні методичні розробки, узагальнено на рівні школи,  району.

У 2018/2019навчальному році методична робота передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів учителів, їх психолого- педагогічної підготовки і була спрямована на рішення трьох основних питань: інноваційний розвиток школи, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя.

Робота над загальношкільною  науково – методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загально-методичному, психолого – педагогічному та науково-теоретичному аспектах.  Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) –  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. 

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2018– 2019  навчальний рік.

Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі. 

Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

 – Підсумки результативності роботи методичної ради в 2018/2019 н.р.

 – Основні напрямки методичної роботи у 2018/2019 н.р.

 – Затвердження планів роботи шкільних методоб’єднань на 2018/2019н.р.

 – Організація оцінювання навчальних досягнень учнів

 – Яким я уявляю сучасний урок

 – Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя

      Протягом 2018-2019 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань: учителів гуманітарного циклу , початкових класів, природничо-математичних дисциплін, класних керівників, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань  було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної  науково-методичної проблеми. Кожне з них  провело по                     4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів                          у 2018/2019 н.р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями   були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета. 

       Протягом  року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. 

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. 

     У рамках вивчення і реалізації ІІ етапу науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради: 

 • Концепція Нової Української школи-перші кроки реалізації; 
 • Раціональне використання обладнання та унаочнення навчальних кабінетів на уроках і в позаурочний час;
 • Підвищення рівня пізнавальної мотивації учнів шляхом використання інформаційно – комунікативних та інноваційних технологій навчання;
 • Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні як один із чинників подолання неуспішності.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується  комп’ютерна техніка, “Інтернет” під час проведення уроків з різних предметів. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості. 

Реалізація основних напрямів методичної роботи (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підвищила якість освіти.

У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у школі встановлено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформовано почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні. 

Протягом 2018-2019 навчального року  згідно графіку курсову перепідготовку пройшли: Білик С.М.-учитель української мови та літератури, Курмашова Л.І. –учитель зарубіжної літератури, Дубовик С.І.-учитель трудового навчання  та інформатики, педагог-організатор, Нагорний В.К.- вчитель  математики, Зінченко Ю.М.-вчитель інформатики, База Л.Г., Гринь К.В., Христенко  В.М.-вчителі початкових класів.

Атестація: Трофімюк О.М. (вчитель української мови та літератури) – на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «старший учитель», Зінченко Ю.М. (вчитель інформатики) – на присвоєння І кваліфікаційної категорії, Дубовик С.І. ( педагог-організатор) – на присвоєння І кваліфікаційної категорії.

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність навчально-виховного процесу.

У школі практикується  поєднання індивідуальної  самоосвітньої  діяльності із колективними, груповими формами роботи.

Педагогічні працівники школи задіяні в роботі районних методичних об’єднань: Свинаревська В.В., Дорогань Н.В.

Учитель географії Удовиченко В.О. брала участь у заочному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», учитель англійської мови Синенко Л.Г. – учасник  конкурсу  «вчитель –інноватор».

        Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад (27 призерів – олімпіад; 11- конкурсів; 4 – МАН).

У 2018–2019 навчальному році учні  школи взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2019»-25 учнів  , Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер – 2018» – 8 учнів, українознавчій грі «Соняшник » -14 учнів, Всеукраїнському  конкурсі «Патріот» -13 учнів.

Висновки:

ефективність управління методичною роботою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підняти й підтримувати на достатньому рівні  мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;

– методична робота спланована  на вирішення  запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати;

– у школі панує творча атмосфера. 

  Позитивні тенденції:

–  методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

–  активізація роботи із впровадження в практику особистісно- орієнтованих та сучасних технологій.

      Проблеми:

– організація науково-дослідної роботи;

– розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів та публікація передового досвіду.        

Шляхи   вирішення     проблем:

– залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;

-посилення уваги до формування методологічної культури й нового професійного;    

– мислення вчителів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

Виходячи з вищезазначеного та з метою удосконалення змісту і форм методичної роботи  по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів,

 

 

 

На виконання Указу Президента України від 25.06.2013 № 344 про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», протягом 2018-2019 навчального року здійснювалася виховна робота у школі.

Основні завдання з виховання підростаючого покоління визначено: Концепцією «Нова Українська школа», законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про  правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», Обласною цільовою програмою національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, указами Президента України від 12.01.2015  № 5/2015 «Про  Стратегію  сталого  розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказами Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Завдання сучасної  системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та  індивідуального впливу, у переорієнтації  учнівських і педагогічних колективів  на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Згідно з річним планом роботи школи на 2018-2019 н.р. у школі  було проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та результативність.

    Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки». 

Діяльність класних колективів, учнівського самоврядування, дитячої організації «Берегиня», педагогів організовано за такими напрямками: родинне  виховання, військово-патріотичне виховання, трудове виховання, моральне виховання, правове виховання, превентивне виховання, екологічне виховання, формування здорового способу життя, художньо-естетичне виховання, сприяння творчому розвитку особистості.

Для реалізації проблеми школи «Розвиток виховної системи в контексті самовизначення, самореалізації особистості учня» передбачалось вирішення наступних завдань:

дотримання принципів виховання, передбачених Національною програмою;

організація виховного процесу в класному колективі та з батьками;

створення програми виховання для кожного класного колективу з урахуванням власних педагогічних можливостей класних керівників, батьків тощо;

реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах

Із метою вирішення цих завдань із класними керівниками 1-11 класів проведено ряд методичних заходів (20.09.18,  26.10.18, 14.02.19, 16.05.19) відбулись засідання методоб’єднання класних керівників, на яких розглянуто питання превентивного виховання як головного чинника у формуванні безпечної поведінки школярів, рівня вихованості учнів 1-11 класів. 

Класні керівники в цілому володіють методикою планування, грамотно складають психолого-педагогічні характеристики класів, чітко визначають цілі і завдання виховання. Планування роботи здійснюють за розділами, що передбачають аналіз виховної роботи, характеристику класного колективу, основні виховні заходи, роботу з безпеки життєдіяльності та охорони праці, роботу з батьківською громадськістю, а також індивідуальну роботу з учнями. Всі класні керівники дотримують структури планування виховної роботи з дітьми. Змістовно планують роботу та використовують різноманітні і цікаві форми роботи класні керівники Курмашова Л.І., Педченко Н.М., Свинаревська В.В., Дорогань Н.В.

Класні керівники приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і здоров’я учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для учнів, правильно ведуть записи в відповідних журналах.

Цікаві форми роботи з батьками застосовують класні керівники База Л.Г., Свинаревська В.В., Дорогань Н.В. Вони використовують як традиційні форми роботи (батьківські збори, засідання батьківського комітету), так і нетрадиційні форми роботи (родинні свята, круглі столи з елементами презентації, диспути, батьківський ринг), на яких розглядають питання виховання дитини в сім’ї, сімейних конфліктів та шляхи їх розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників здорового способу життя, попередження травматизму тощо.

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних символів, Конституції України у кожному кабінеті є куточки державної символіки. 

Новий 2018-2019 н.р. розпочався уроком «Я люблю свою країну» (1-4 кл.) «З Україною у серці» (5-8 кл),  «Україна серед інших європейських націй» (9-11 кл), які підготували класні керівники 1-11 класів.

До річниці визволення села від німецько-фашистських загарбників було проведено ряд заходів: 

покладено квіти до пам’ятників і пам’ятних знаків;

– проведено тематичні уроки «Народ пам’ятає, народ славить»; 

– організовано шкільну виставку квітів «Всі квіти – ветеранам»;

-операцію «Пам’ятник» – упорядковано  могили  загиблих воїнів та пам’ятників.

До Дня визволення України від фашистських загарбників  тематична година «Навічно в пам’яті», переглянуто та обговорено документальний фільм «День Перемоги. Звільнення України». 

      До Всесвітнього Дня Миру у школі організовано й проведено флешмоб «Ми за мир!».

До Дня захисника України в школі проведено:

виховний захід із військово – патріотичного виховання «Козацькі розваги»

(Зінченко Ю.М.);

– спортивні змагання «Естафета мужності»( Полтава М.П.);

– виховний захід «Маріє, Діво благодатна» (Дубовик С.І.);

– вшанування пам’яті та покладання квітів до могили загиблого учасника АТО Корнійка О.С (Свинаревська В.В.);

– виставка літератури, що присвячена подвигам захисників Вітчизни (Топчій В.І.);

– змагання зі стрільби «Влучний стрілець» (Кравченко А.В.).

Учні 3-7 кл. взяли участь в акції “Лист герою”, “Малюнок на фронт”. Роботи школярів передано у військовий комісаріат м. Гадяч.

З метою пропаганди грамотності, підтримки та розвитку державної мови, формування високої мовної культури у День української писемності та мови 9 листопада учні 9-10 класів разом з учителем української мови Білик С.М. долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

До 100-річчя Василя Олександровича Сухомлинського – видатного педагога, публіциста, письменника, поета учні школи взяли участь у відеомарафоні, присвяченому ювіляру. 

Проведено тематичні лінійки педагогами – організаторами:

– «Хай буде мир на всій землі» до Міжнародного Дня миру;

– «Хай вічно горить вогонь пам’яті» до Дня визволення села від німецько-фашистських загарбників; 

– «День Слави і Скорботи» до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників; 

урок пам’яті “У їхніх серцях жила Україна”, присвячений Дню Гідності та Свободи (Дубовик С.І.).

До Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій проведена година – реквієм “Жнива скорботи”, яку підготували учні 8 класу разом з класним керівником Удовиченко В.О.

До Дня Соборності та свободи України була проведена тематична виховна година для учнів 5 – 11 класів, яку підготувала і провела педагог – організатор Дубовик С.І.

Шкільна родина школи долучилася до волонтерської акції “Допоможи солдату”.  Дякуючи небайдужості та згуртованості учнів, вчителів та батьків було зібрано і передано продукти харчування  та листівки.

До  Дня Перемоги колектив учнів нашої школи взяв активну участь в організації та відзначенні Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом в Європі. У школі проведено ряд заходів:

 – упорядковано  могили  загиблих воїнів та пам’ятників.

– виготовлено гірлянди до пам’ятників;

–  покладено квіти  та гірлянди до пам’ятників і пам’ятних знаків.

До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, з метою формування в учнів розуміння єдності та цілісності України, усвідомлення себе українцем, для учнів 5 – 11 класів проведено тематичну лінійку «Вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні»,     (Свинаревська В.В.)

Проведено лінійку до роковин  вшанування пам’яті  загиблого односельчанина і колишнього учня Петрівсько – Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Олександра Корнійка, який загинув на сході України 16.02.2017 року 

 До Дня виведення військ з Афганістану було проведено тематичну лінійку для учнів 1 – 11 класів, на якій хвилиною мовчання вшанували тих, хто поліг в Афганістані. Теплі слова подяки були адресовані тим односельцям, яким пощастило повернутися до рідної домівки. (Педченко Н.М.).

Новою і цікавою формою виховної роботи є  флешмоби. Так в травні в школі було  проведено

Флешмоб до Дня Європи та до Дня Вишиванки. Доречно відзначити учнів 1-6 та 9  класів, які активно долучилися до цього виду роботи, чого не скажеш про  учнів 8,10,та 11 класів .

Приємно зазначити, що учні 11 класу захищали честь школи у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та у  щорічному районному військово-патріотичному змаганні «Навчай, обороняй, захищай, рятуй» і вибороли ІІ місце.

Згідно Плану роботи школи та плану проведення навчальних екскурсій, з метою вивчення історії української архітектури і побуту Наддніпрянщини, учні здійснили екскурсії до столиці України м. Києва, до м. Гадяча, до м. Харкова, де ознайомилися з історичним минулим.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей.

Сім’я та школа мають спільну мету – виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах. Шалений ритм життя та напружений робочий графік батьків створили ціле покоління дітей, що страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти  учням у майбутньому бути свідомими батьками, готовими до подолання труднощів у сімейному житті; навчити  у  майбутньому  по – справжньому любити дітей, берегти та зміцнювати сім’ю; забезпечити духовно-моральну основу особистості. Тому в школі

– проведені класні та загальношкільні батьківські збори,

– тримався зв’язок з батьками через щоденник,

– залучалися до участі в проведенні ремонтних робіт,

– працював батьківський комітет, до складу якого входять батьки учнів.

      Батьків залучали до підготовки й проведення класних та загальношкільних форм виховної діяльності.

У грудні та березні  відбулися батьківські конференції «Сім’я і школа – дві руки, на які опирається дитина» та «Веселковий передзвін» на яких  директор школи Білик С.М. зробила підсумки роботи за І та ІІ семестри, ознайомила з нововведеннями, пов’язаними з новим Законом України «Про освіту». Директор відзначила, що робота педагогічного колективу з обдарованими учнями дала позитивні результати -38 призових місць у районних предметних олімпіадах – це           І місце серед шкіл району.  Батьки були ознайомлені з фінансово – господарською діяльністю школи.  Завдяки спільній роботі та фінансовій підтримці батьківського колективу та сільської ради зміцнюється матеріально – технічна база школи. На конференції виступила сільський голова Бугайова В.П.

     Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в роботі формування відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальношкільних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків. Деякі батьки мало цікавляться успішністю та поведінкою та станом здоров’я своїх дітей. 

Бажано, щоб надалі батьки більше співпрацювали з школою, як у зацікавленні результатів збереження здоров’я дітей, їх успішності та поведінки, так і в залученні їх у позакласних та позашкільних формах виховної діяльності, розвитку здібностей і талантів.

Класним керівникам необхідно частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва педагогічного колективу та батьківської громадськості.

З метою формування ціннісного ставлення до природи учні брали участь в упорядкуванні території біля школи та клумб, пам’ятників, проводилися виставки дитячих робіт: 

        У рамках відзначення Всесвітнього дня тварин з метою гуманного та відповідального ставлення до тварин в школі  проведено:

 •  уроки доброти та позакласні заходи “Даруй тепло свого серця” (Дорогань Н.В., Синенко Л.Г., Педченко Н.М.);
 • урок добра «Гуманне ставлення до тварин»( Гринь К. В.,Субота О.О.)

З метою формування ціннісного ставлення до мистецтва у школі проведено:

 •  свято «Вшануймо наших вчителів» (Дубовик С.І., Бугайов В.Г.);
 • новорічний вечір для старшокласників «Новорічний каламбур» ((Дубовик С.І., Бугайов В.Г.);
 • ранок «Свято новорічне нам несе зима» (База Л.Г..) для учнів 1-4 кл.;
 • «Новорічні пригоди»  (Курмашова Л.І.) для учнів 5-8 кл.;
 • проведено свято «О, Святий Миколай, в гості до нас завітай!» (група «EVENT), та для учнів 1 класу проведено виховний захід до Дня Святого Миколая (Попова В.Г.);
 • під керівництвом вчителя обазотворчого мистецтва Ніженець І.В., створили святковий проект «На Святого Миколая творча іскорка палає»: “Новорічна ялинка” (3 клас) , “Чарівні чобітки” (4 клас), виставка малюнків учнів гуртка «Фантазія» та виставка новорічних плакатів (Синенко Л.Г.);
 • організовано поїздку учнів пільгових категорій на святкування Нового року в кінотеатр «Дружба» до м. Гадяча. 
 • виховна година «Любов придумана не нами…», яку підготували учні 9 класу та класний керівник Дубовик С.І.;
 • свято Весни, яке підготувала і провела вихователь ГПД Попова В.Г.
 • виховна година «Що таке краса і для чого вона потрібна» вихователь ГПД Кравченко Л.І.
 • свято для мам та бабусь «Берегині людського роду» для учнів 1-4 кл.,( класовод Христенко В.М.);
 • виховна година «Душа летить із вирію за Гоголем», яку підготували учні 8 класу та класний керівник Курмашова Л.І.;
 • свято Букваря «Прощавай, Букварику» ,( класовод Гринь К.В.);

На базі школи працює філіал Гадяцької музичної школи. 27 грудня відбувся академічний концерт, який підготували учні та керівник Авдєєва А.І.

В нетрадиційній формі було проведено свято-презентацію «Ми вже п’ятикласники», на якому діти співали пісні, декламували вірші та показували свої музичні таланти. ( Зінченко Ю.М.).

За традицією в переддень Великодніх свят вчитель образотворчого мистецтва Ніженець І.В де ознайомила учнів 3-7 класів з дивовижним світом писанки та  протягом тижня проводила майстер – клас з писанкарства, на якому учні вчилися створювати свої писанки. Долучилися до роботи й учні 1 та 2 класів разом з вихователем Поповою В.Г. та класоводом Христенко В.М., які створили колективні роботи «Писанковий віночок»( 1 кл.) та «Великоднє деревце» (2 кл.). Кожна робота знайшла своє місце на виставці «Ми творимо свято Пасха».

Естетичне виховання пов’язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах її діяльності  –  вміння  відчувати  й  розуміти  прекрасне  в  особистому  й громадському житті, в природі, праці, мистецтві. Воно покликане також пробуджувати  в  учнів  бажання  створювати  прекрасне  й  боротися з усім потворним.

З метою формування ціннісного ставлення до праці проведені протягом вересня-жовтня операції «Чистодвір», «Мій клас – моя домівка», зібрані дані про працевлаштування випускників 2018 року (Москаленко В.В., Свинаревська В.В.) 

З метою формування ціннісного ставлення до себе 

Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2018-2019 н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров’я» (1-9 класи), організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ; висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських зборах.

   Протягом року робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє відображення у проведенні таких виховних заходів, як проведення місячника „Увага! Діти на дорозі!”, тижня безпеки життєдіяльності, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул, дня цивільного захисту з відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

  Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.

  До роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму залучалася й батьківська громадськість. На батьківських зборах систематично розглядалися питання профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед дітей.

  Протягом 2018-2019 н.р. у школі для учнів 1-11 класів систематично проводились додаткові бесіди з усіх видів   травматизму. Були проведені     інструктажі на місцях та в спеціалізованих навчальних кабінетах. Велися журнали обліку усіх видів інструктажів та журнал реєстрації нещасних випадків, систематично проводились інструктажі з техніки безпеки перед проведенням екскурсій та перед трудовими десантами з відповідними записами у класних журналах та журналі інструктажів.

  У школі встановлено чітке чергування учнів та вчителів по школі. 

 Наші учні є активними учасниками районних конкурсів:

 • команда «Фенікс » взяла участь у І етапі  змагань Дружин юних пожежних та вибороли І місце; 

– тиждень знань з безпеки життєдіяльності (Бугайов В.Г.); 

оформлено класні куточки з інформацією про безпечний рух дітей, стенди «За здоровий спосіб життя», «Безпека життя», «Увага! Дії у надзвичайних ситуаціях».

У школі проводилась належна робота з формування здорового способу життя

Одним із важливих завдань сучасної школи є виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування  гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців). Формування здорового способу життя – це забезпечення повноцінного розвитку  дітей і молоді, охорона та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарно – гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. 

Так, у школі проводилася така робота:

організовано й проведено зустріч з начальником Гадяцького районного сектору МГУ ДСНС України в Полтавській області ДПРЧ Боровиком В.В. було проведено профілактичний інструктаж зі школярами. Фахівці Служби порятунку «101» ознайомили учнів з правилами поводження на льоду, з дотриманням техніки безпеки під час Новорічних свят та зимових канікул.

провідним інспектором Гадяцького РС ГУДСНС України в Полтавській області Лагутою Д.М. проведено бесіду про дотримання правил пожежної безпеки, правил користування вогнегасниками.

– до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом проведено виховний захід на тему: «Ми – проти СНІду», (Дубовик С.І.);

– з метою пропаганди важливості дотримання правил дорожнього руху та запобігання випадкам дорожньо-транспортного травматизму серед учнів у школі проведено єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя», (Бугайов В.Г., Дубовик С.І. і учні 5-го класу);

– на виконання спільного наказу Департаменту охорони здоров’я та Департаменту освіти та науки “Про організацію та проведення навчальних циклів з формування здорового способу життя “Разом до здоров’я” у закладах загальної середньої освіти області в 2018 – 2019 н.р.” лікарем Петрівсько – Роменської ЗП-СЛ Тихонович Ю.І. для учнів школи проведено заняття на тему: “Надання першої медичної допомоги при невідкладних станах”.

Агітаційно-пропагандистська:

Педагогічний колектив спрямував роботу на запобігання дитячому травматизму як під час уроків так і у позаурочний час. Значна увага була приділена проведенню профілактичних бесід, інструктажів, організації чергування учнів у школі. Проведені бесіди з БЖД:

 • правила дорожнього руху;
 • правила протипожежної безпеки;
 • запобігання отруєнням;
 • правила безпеки при користуванні газом;
 • правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;
 • правила безпеки  на воді;
 •  правила безпеки  користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму;
 • я обираю здоровий спосіб життя (з профілактики ВІЛ / СНІДу).

У вересні було проведено місячник «Увага! Діти на дорозі». Метою якого було пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної  роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості.

Спортивно-масова: 

З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, ідей мирного співіснування держав і народів, пропаганди здорового способу життя, формування в українців фізичного і морального здоров’я було проведено Олімпійський тиждень (Полтава М.П.).

З метою популяризації, пропаганди та розвитку здорового способу життя, організації фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи у школі, протягом І семестру пройшли такі шкільні змагання:

– турнір по міні-футболу серед хлопців 5-8 класів, присвячений Дню фізичної культури і спорту; 

– відбіркові шкільні змагання по кросу серед учнів 5-11 класів;

– шкільні змагання по міні-футболу серед дівчат 5-11 класів;

– першість Петрівсько – Роменської ЗОШ І-ІІІ ст.. по міні-футболу серед юнаків;

– шкільний шаховий турнір серед юнаків 5-11 класів;

– шкільний шаховий турнір серед дівчат 5-11 класів;

– особиста першість школи по настільному тенісу серед хлопців 5-11 класів;

– особиста першість школи по настільному тенісу серед дівчат 5-11 класів;

– командна першість школи по настільному тенісу серед учнів 5-11 класів;

– першість школи по волейболу серед хлопців 5-7 класів;

– першість школи по волейболу серед дівчат 5-7 класів;

– першість школи по волейболу серед юнаків 8-11 класів;

– першість школи по волейболу серед дівчат 8-11 класів;

Учні постійно нагороджувалися грамотами на робочих лінійках.

Приємно зазначити, що наші учні є активними учасниками та переможцями районних змагань:

 • ІІ місце у легкоатлетичному кросі;
 • ІІІ місце у районній Спартакіаді школярів з шахів;
 • І місце у районній Спартакіаді школярів з настільного тенісу;
 •  ІІІ місце у зональному міні – футбольному турнірі серед хлопців;
 • ІІІ місце у районній Спартакіаді по міні – футболу серед дівчат;
 • І місце у фіналі районних змагань з волейболу серед хлопців;
 • І місце у фіналі районних змагань з волейболу серед дівчат;
 • І місце у районних змагань з волейболу серед дівчат на кубок «Небесної Сотні»

До Дня Захисника України та Дня Українського козацтва команда школи взяла участь у районних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї та зайняла почесне І місце.

Одним із основних напрямків виховного процесу педагогічний колектив вважає організацію превентивного виховання. В основу роботи покладено педагогічний підхід в центрі якого – система організації правового навчання, профілактика злочинності серед неповнолітніх, формування позитивного ставлення до здоров’я людини

Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист. 

На законодавчому рівні превентивне виховання регламентується положеннями законів України: «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; наказами  Міністерства: від 25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві», від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». Відповідно до цього напрямку завжди проводилася профілактична робота щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх.

 

Із метою профілактики правопорушень, запобігання злочинності, бездоглядності затверджено заходи щодо профілактики злочинності на 2018-2019 навчальний рік.

У жовтні 2018 року проведено громадський огляд умов проживання, виховання категорійних дітей. За підсумками в 2018/2019 навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує:

 • дітей під опікою – 3;
 • дітей-інвалідів -1;
 • багатодітних сімей – 11, (дітей – 20);
 • дітей із неповних сімей – 34; 
 • малозабезпечених сімей – 12; (дітей – 18);
 • діти постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 сімей; (дітей-5)
 • учнів, схильних до правопорушень – 1 ;
 • учнів із девіантною поведінкою – 2;
 • творчо обдарованих дітей – 24.

Ученицю 10 класу, схильну до правопорушень, взято на внутрішкільний облік, на неї заведено картку обліку, журнал спостережень. Учнів, схильних до правопорушень та з девіантною поведінкою залучено до гурткової роботи. Вони протягом року відвідували секцію волейболу, (керівник Полтава М.П.).

Працює рада з профілактики правопорушень серед (протоколи №1 від 22.09.18, №2 від 22.10.18, №3 від 23.11.18, №4 від 21.12.18, №5 від 25.01.19, №6 від 22.02.19, №7 від 04.03.19, №8 від 26.04.19, № 9 від 17.05.19).

На засіданнях ради профілактики розглядали питання поведінки, успішності учнів школи, стан відвідування учнів 5-11 класів. Варто зазначити, що однією із основних причин запрошення дітей і їхніх батьків на засідання Ради є низька успішність, пропуски уроків без поважних причин учнями, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов’язків. Батькам надано рекомендації щодо виховання та навчання дітей, організації їх дозвілля.

Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями занять. Записи здійснюють у відповідному журналі черговими вчителями та адміністрацією школи. Видано накази директором школи  «Про стан відвідування учнями школи  у І семестрі  2018/2019 н.р.» (від 29 грудня 2018 року №199).

Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією школи про причини відсутності школярів. Двічі на рік питання відвідування учнями школи заслухано на засіданнях педагогічної ради та на нарадах при директору

Згідно з річним планом роботи школи на 2018/2019  н. р. у школі  було проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та результативність.

В системі правової роботи та профілактики злочинності були проведені наступні заходи:

– класні години для 1-11 кл. в формі бесід, усних журналів, ділових ігор, конференцій, «круглих столів» з морально-правової тематики: «Наші права – щасливе дитинство»;

– створено штаб профілактики і проведено засідання ради профілактики;

– відвідали вдома неблагополучні сім’ї, сім’ї дітей з девіантною поведінкою;

– складено акти обстежень житлово-побутових умов сімей, результати обстежень використовували в індивідуальній роботі з учнями;

– вивчили міжособистісні стосунки серед учнів класу з метою корекції негативної поведінки;

– ознайомлено класних керівників з інструкціями, методичними рекомендаціями, наказами з питань правової пропаганди, попередження правопорушень.

У рамках Всеукраїнського тижня права в школі проведено: 

 • тематичну лінійку “Декларація про права людини: історія і сучасність”, (Максименко М.В.);
 • правовий турнір “Юні знавці права” (10 кл.) (Максименко М.В.);
 • правознавчий брейн-ринг “Права знаєш-себе захищаєш” (9 кл.) (Максименко М.В.);
 • виставку дитячих малюнків “Права очима дітей”(Свинаревська В.В.);
 • інформаційну хвилинку в шкільній бібліотеці “Вивчаємо свої права та обов’язки” ( Топчій В.І.);
 • розроблена пам’ятка для батьків «Про відповідальність батьків за розвиток і виховання в сім’ї» (Ніженець І.В.);

– юридичний всеобуч для працівників школи «Трудова дисципліна в колективі» (Білик С.М.).

В рамках місячника правового виховання та з метою профілактики злочинності серед неповнолітніх в школі організовано зустріч з фахівцем із соціальної роботи Гадяцького РЦСССДМ Боровик В.В. для учнів 9-11 класів, на якій проведено лекцію на тему: “Відповідальність неповнолітніх за скоєні правопорушення” та переглянуто відеофільм на дану тематику.

В рамках обласної акції “16 днів проти насильства” з метою попередження негативних явищ в учнівському середовищі 01.12.2018 року з учнями 5 класу студентом – практикантом Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка Громак Л.І. було проведено заняття на тему: “Спілкування як міжособистісна взаємодія” та заняття на тему: “Я – дружелюбний” з учнями 1-го класу.

В рамках акції “16 днів проти насильства” 03 грудня до Міжнародного дня людей з інвалідністю в школі  проведено виховну годину для учнів 5-6 класів на тему: “Будь милосердним” (Зінченко Ю.М.), та для учнів 7 кл. «Поговоримо про милосердя» (Курмашова Л.І.).

У рамках Тижня протидії торгівлі людьми у Петрівсько-Роменському ЗЗСО І-ІІІ ступенів класними керівниками (Зінченко Ю.М., Педченко Н.М., Курмашова Л.І., Дубовик С.І. та Свинаревська В.В.) були проведені виховні години “Незнайомі люди: правила поведінки”, “Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина”, флешмоб та інтерактивні заняття ” Як запобігти торгівлі людьми”.

Важливе місце займала індивідуальна робота. Вона спрямована насамперед на тих дітей, яким не підходять групові форми роботи і які потребують диференційованого підходу. Як правило це діти, які  потребують посиленої педагогічної уваги: з неблагополучних сімей, схильні  до правопорушень. Знаходили підходи до таких дітей класні керівники, які проводили діагностування кожного учня та індивідуальну роботу.

Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках. З метою створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, сприяння професійній орієнтації, формування моральних якостей у дітей та підлітків, розвитку творчих здібностей, виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля здійснено заходи щодо охоплення позашкільною освітою кожного учня школи. Для реалізації цих завдань у 2018–2019 н. р. з 01 вересня в школі діяли гуртки: «Джура», «Вокальний» та «Гра на гітарі», гра на фортепіано, хореографічний гурток  за спонсорський кошт; спортивна секція «Волейбол», «Футбол», «Теніс»

Заняттями в шкільних гуртках охоплено 143 учня, що становить 74 % від загальної кількості учнів школи.

   Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі та районі.

     Разом із тим, у виховній роботі є ряд невирішених проблем. Робота учнівського самоврядування потребує особливої уваги. Не систематично проходили засідання центрів. Не здійснюється аналіз роботи учнівського самоврядування на нарадах при директору. Крім того, слід зазначити, що у школі відсутня шкільна газета, яка б висвітлювала найцікавіші моменти із життя школи. Естетичного оформлення  та поновлення потребують куточки державної символіки у класних кабінетах.

Класним керівникам слід більше уваги приділяти  вихованню естетичних смаків учнів, їх зовнішньому вигляду, формуванню колективізму, небайдужості, культури поведінки, вмінню виступати перед аудиторією та ін. (особливо під час проведення відкритих виховних заходів). Усе це необхідно для розвитку індивідуальних здібностей дитини, її особистості.