Звіт директора школи за 2017-2018 р.р.

ЗВІТ директора Петрівсько – Роменського ЗЗСО І-ІІІ ст. про підсумки навчально-виховної роботи школи за 2017-2018 навчальний рік


 

2018

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітня політика в школі спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську та аналітико – колекційну діяльність, психолого діагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.

Згідно з річним планом роботи школи у 2017 – 2018 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Використання сучасних освітніх технологій  у навчально-виховному процесі як необхідна передумова росту вчителя, розвитку здібностей учнів». Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Гадяцької РДА, нормативно – правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи  було видано наказ по школі          № 97 від 01 вересня 2017 року «Про організацію методичної роботи у 2017 – 2018 навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на  вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику технології схемо-знакових моделей, кращого педагогічного досвіду.

Методична робота була скерована за напрямками:

 1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.
 2. Комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Підвищення педагогічної культури педагогів.
 4. Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.
 5. Забезпечення перевірки  їх ефективності.
 6. Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

Методична робота була організована згідно структури:

– педагогічна рада;

– методична рада;

– методичні об’єднання  вчителів;

– семінари;

– організація і проведення предметних тижнів;

– проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

– організація роботи з молодими вчителями;

– організація роботи з обдарованими дітьми;

– організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

Протягом 2017-2018 н.р. адміністрація школи та педагогічний колектив працювали над завданням у відповідності перспективного і поточного планування роботи, концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив.

Методична рада школи, на чолі з   директором школи Білик С.М., впродовж 2017-2018 навчального року координувала діяльність усіх методичних структур з метою урахування результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом 2017-2018 навчального року на засіданнях методичної ради школи обговорювалися такі питання:

 • Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради школи та основні напрямки методичної роботи на 2017-2018 н.р.;
 • Розподіл доручень між керівниками ШМО;
 • Огляд програмно – методичного забезпечення;
 • Визначення проблем, над якими будуть працювати вчителі ;
 • Впровадження сучасних освітніх технологій в навчально – виховному процесі;
 • Про участь педагогів  у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»;
 • Про підготовку та участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах з базових дисциплін ;
 • Вивчення стану викладання базових предметів та проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;
 • Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків;
 • Аналіз стану викладання предметів: англійської мови, фізики, історії;
 • Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2017-2018 н.р. та про ведення ДПА, ЗНО;
 • Про підсумки атестації педагогічних працівників;
 • Стан виконання навчальних програм;
 • Про підсумки ДПА в 4, 9 класах;
 • Підсумки роботи з обдарованими дітьми.

Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів – допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен учитель на кінець навчального року виконав план самоосвіти.

Протягом 2017-2018 навчального року активно працювали ШМО. Діяльність методичних об’єднань школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 • підвищувати рівень загально-дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
 • забезпечувати постійне засвоєння педагогічної технології схемо-знакової моделі на практиці;
 • ознайомлення і впровадження в систему роботи опорних схем;
 • створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів  у 2017-2018н.р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка                 до ЗНО -2018), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану методичних об’єднань були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.

Протягом навчального року, заступником директора з навчально – виховної роботи Величко К.І. з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Основними напрямками діяльності психологічної служби школи протягом року були: контроль за адаптацією першокласників та п’ятикласників до нових умов навчання, перехід учнів з початкової школи до середньої. Це пов’язане із зміною класного керівника, з появою нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й збігається з віковими змінами – вступом дитини у підлітковий вік.

 

Учневі доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних проблем, а саме:

–         як не загубитись в просторах школи?

–         як розподілити час на перерві?

–         що робити, коли ображають старшокласники?

–         як впоратись із зростанням кількості уроків, а отже, й домашніх завдань?

–         як налагодити взаємини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а можливо й темпераменту?

–         як стати значимою людиною для класного керівника?

Усе викликає напруження психіки дитини і може призвести до перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально – психологічній адаптації.

Протягом року шкільний психолог Клименко В.П. працювала за корекційно-розвивальними програмами, які сприяли адаптації дітей першого та п’ятого класів. За програмами, які сприяли підготовці до державної підсумкової атестації та ЗНО.

Проводила різноманітні тренінгові заняття спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, адекватної самооцінки, розвиток уваги, пам’яті, сприймання, формування здорового способу життя, розвиток вміння долати конфліктні ситуації, формування відповідальної поведінки та інші. Проводились профілактичні бесіди, як планові так і за запитом.

В основу діяльності психологічної служби школи покладено Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009р. № 616), Закон України «Про охорону дитинства» та інші нормативно-правові документи, що визначають діяльність практичних психологів та соціальних педагогів. В умовах сучасної освіти все більше актуальності набуває психологічне супроводження навчально-виховного процесу.

Тісна співпраця психолога та педагогів є запорукою ефективності та своєчасності виховних впливів.

Результативною є методична робота з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 57 учнів школи, що брали участь,   28 – нагороджені   Дипломами І- ІІІ ступенів; із 25 учнів, що брали участь у конкурсі знавців з української мови ім.Петра Яцика, знавців мови і літератури ім. Тараса Шевченка,  районному учнівському конкурсі  знавців історії імені Михайла Драгоманова, 15 – зайняли призові місця; за результатами МАН: із 5 учнів – 4 нагороджені Грамотами відділу освіту.

Слід відмітити учнів, які досягли найкращих результатів з двох і більше предметів:

 

№ п/п Прізвище імя Предмет Місце Клас
1. Киценко Влада Конкурс знавців з української мови ім.Петра Яцика 3 5
Знавців мови і літератури
ім. Тараса Шевченка
3 5
Районний учнівський конкурс  знавців історії імені Михайла Драгоманова 3 5
2. Лобода Лілія

 

Конкурс знавців з української мови ім.Петра Яцика 2 7
Українська мова і література 2 7
Математика 2 7
3. Біжко Поліна Конкурс знавців з української мови ім.Петра Яцика 3 8
Знавців мови і літератури ім. Тараса Шевченка 1 8
Українська мова і література 3 8
Фізика 3 8
4. Підгайко Анастасія Конкурс знавців з української мови ім.Петра Яцика 2 9
Правознавство 1 9
5. Беніцька Альона

 

Районний учнівський конкурс  знавців історії імені Михайла Драгоманова 3 9
6. Федорченко Анна Українська мова і література 3 9
Англійська мова 2 9
7. Копайгора Ілона Російська мова 1 9
МАН Правознавство 3 9
8. Вершняк Аміна

 

 

Районний учнівський конкурс  знавців історії імені Михайла Драгоманова 2 10
Історія 1 10
Українська мова і література 3 10
Правознавство 3 10
Географія 3 10
9. Коленко  Ростислав Трудове навчання 1 10
Інформаційні технології 3 10
Біологія 3 10
10. Громозд Каріна Трудове навчання 3 11
Російська мова 3 11
МАН Хімія 3 11
11. Попова Вікторія Англійська мова 1 11

 

У ІІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка ІІІ місце завоювала учениця 8 класу Біжко Поліна (вчитель Москаленко В.В.).

Учень 10 класу Коленко Ростислав (вчитель Бугайов В.Г.) завоював    ІІІ місце  з трудового навчання  у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У 2017–2018  навчальному році учні  школи брали участь у Міжнародному та Всеукраїнському етапах математичного конкурсу «Кенгуру – 2017/2018» (18/20), українознавчій грі «Соняшник» (30), у Міжнародній грі зі світової літератури “Sunflower”(17),  у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер – 2017” (8), у Міжнародному конкурсі з англійської мови «Гринвіч» (10).

Впродовж навчального року  було проведено 27 відкритих уроків, які були висвітлені на сайті школи. Взаємовідвідування вчителями уроків та позакласних заходів спрямоване на обмін досвідом та його поширення.

Протягом року адміністрацією школи було відвідано 125 уроків та виховних заходів. Майже всі уроки відзначалися відмінною підготовкою учителя та учнів, інноваційним характером діяльності вчителів.

Один із напрямків методичної роботи школи – підвищення рівня професійної майстерності вчителів, рівня кваліфікації.

Слід зазначити спортивні досягнення учнів школи за даний період, а саме: команда школи посіла І місце у районних змаганнях з міні-футболу серед дівчат  шкіл І –ІІІ ступенів району, І місце з настільного тенісу в районній Спартакіаді школярів, І місце з волейболу серед дівчат шкіл району, присвяченого Дню Матері,  ІІ місце з Чемпіонату України з волейболу серед команд дівчат, І місце в районному турнірі з футболу «Пролісок».

У районному конкурсі «Педагог – інноватор» взяли участь вчителі:

 • Білик С.М. («Формування позитивного іміджу школи нового типу»);
 • Курмашова Л.І. («Україна в долі та творчості зарубіжних письменників»);
 • спільний проект Бірченко О.П. і Дубовик С.І. («Доторкніться до історії душею»).

На заключний етап визначено проекти: Білик С.М., спільний проект                       Бірченко О.П. і Дубовик С.І..

Пащенко Л.А. – переможець конкурсу на кращу методичну розробку з математики (подяка відділу освіти Гадяцької РДА за змістовний матеріал).

Педченко Н.М. – призер  районного конкурсу «Учитель року 2017» (номінація «Фізика»), Синенко Л.Г. – учасник заочного районного конкурсу «Учитель року – 2017» (номінація «Англійська мова»).

Розробки уроків вчителя англійської мови Синенко Л.Г.  : «Відомі люди України. Багатогранність таланту Т.Г. Шевченка», «Мій робочий день» (за підручником А.Несвіт) розміщено на Освітньому порталі НаУрок (2018).

 

На базі  школи протягом року були проведені районні семінари :

 • засідання районного методичного об’єднання голів шкільного методичного об’єднання класних керівників та вихователів ГПД на тему : «Сучасні підходи до організації виховної роботи щодо формування  навичок здорового способу життя у виховній системі класу»;
 • шкільних бібліотекарів на тему: «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу. Національно-патріотичне виховання читачів, як складова виховної роботи бібліотекаря»;
 • вчителів української мови та літератури ЗНЗ району на тему: «Поєднання традиційних і нових форм та методів навчання при викладанні української мови та літератури».

4 учні школи (вчителі: Трофімюк О.М., Москаленко В.В., База Л.Г., Гринь К.В.) брали участь у  ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер – Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці.

Школа сьогодні потребує  вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання.

Забезпечити розвиток творчої особистості вчителя, сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, накопичення власного досвіду з проведення уроків через проблему школи, оволодіння різними видами педагогічних технологій, здійснення презентацій результатів роботи та поширення досвіду роботи серед вчителів школи –  ці завдання ставили перед собою члени ШМО.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується комп’ютерна техніка, “Інтернет” під час проведення уроків з різних предметів. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, індивідуальні заняття впливають на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрями виховання  в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положення про загальноосвітній навчальний заклад  від 27.08.2010 №778, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання  в загальноосвітніх навчальних закладах та іншими.

Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

Діяльність класних колективів, учнівського самоврядування, дитячої організації «Берегиня», педагогів організовано за такими напрямками: родинне  виховання, військово-патріотичне виховання, трудове виховання, моральне виховання, правове виховання, превентивне виховання, екологічне виховання, формування здорового способу життя, художньо-естетичне виховання, сприяння творчому розвитку особистості.

Для реалізації проблеми школи «Розвиток виховної системи в контексті самовизначення, самореалізації особистості учня» передбачалось вирішення наступних завдань:

–    дотримання принципів виховання, передбачених Національною програмою;

–    організація виховного процесу в класному колективі та з батьками;

–    створення програми виховання для кожного класного колективу з урахуванням власних педагогічних можливостей класних керівників, батьків тощо;

–    реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах

Із метою вирішення цих завдань із класними керівниками 1-11 класів проведено ряд методичних заходів (20.09.17,  26.10.17, 14.02.18, 16.05.18) відбулись засідання методоб’єднання класних керівників, на яких розглянуто питання превентивного виховання як головного чинника у формуванні безпечної поведінки школярів, рівня вихованості учнів 1-11 класів.

Класні керівники в цілому володіють методикою планування, грамотно складають психолого-педагогічні характеристики класів, чітко визначають цілі і завдання виховання. Планування роботи здійснюють за розділами, що передбачають аналіз виховної роботи, характеристику класного колективу, основні виховні заходи, роботу з безпеки життєдіяльності та охорони праці, роботу з батьківською громадськістю, а також індивідуальну роботу з учнями. Всі класні керівники дотримують структури планування виховної роботи з дітьми. Змістовно планують роботу та використовують різноманітні і цікаві форми роботи класні керівники Курмашова Л.І., Педченко Н.М., Свинаревська В.В., Дорогань Н.В.

Класні керівники приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і здоров’я учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для учнів, правильно ведуть записи в відповідних журналах.

Цікаві форми роботи з батьками застосовують класні керівники База Л.Г., Свинаревська В.В., Дорогань Н.В. Вони використовують як традиційні форми роботи (батьківські збори, засідання батьківського комітету), так і нетрадиційні форми роботи (родинні свята, круглі столи з елементами презентації, диспути, батьківський ринг), на яких розглядають питання виховання дитини в сім’ї, сімейних конфліктів та шляхи їх розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників здорового способу життя, попередження травматизму тощо. Однак потребують методичних консультацій із питань планування роботи з батьками класні керівники   Дубовик С.І., Христенко В.М..

Із метою профілактики правопорушень, запобігання злочинності, бездоглядності затверджено заходи щодо профілактики злочинності на 2017-2018 навчальний рік.

У жовтні 2017 року проведено громадський огляд умов проживання, виховання категорійних дітей. За підсумками в 2017/2018 навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує:

 • дітей під опікою – 4;
 • дітей-інвалідів -2;
 • багатодітних сімей – 13, (дітей – 19);
 • дітей із неповних сімей – 34;
 • малозабезпечених сімей – 14; (дітей – 21);
 • учнів, схильних до правопорушень – 1 ;
 • учнів із девіантною поведінкою – 2;
 • творчо обдарованих дітей – 21.

Ученицю 9 класу, схильну до правопорушень, взято на внутрішкільний облік, на неї заведено картку обліку, журнал спостережень. Учнів, схильних до правопорушень та з девіантною поведінкою залучено до гурткової роботи. Вони протягом року відвідували секцію волейболу, (керівник Полтава М.П.).

Працює рада з профілактики правопорушень серед (протоколи №1 від 22.09.17, №2 від 27.10.17, №3 від 24.11.17, №4 від 22.12.17, №5 від 26.01.18, №6 від 23.02.18, №7 від 3.03.18, №8 від 27.03.18, № 9 від 18.05.18).

На засіданнях ради профілактики розглядали питання поведінки, успішності учнів школи, стан відвідування учнів 5-11 класів. Варто зазначити, що однією із основних причин запрошення дітей і їхніх батьків на засідання Ради є низька успішність, пропуски уроків без поважних причин учнями, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов’язків. Батькам надано рекомендації щодо виховання та навчання дітей, організації їх дозвілля.

Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями занять. Записи здійснюють у відповідному журналі черговими вчителями та адміністрацією школи. Видано накази директором школи  «Про стан відвідування учнями школи  у І семестрі  2016/2017 н.р.» (від 29 грудня 2016 року №199).

Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією школи про причини відсутності школярів. Двічі на рік питання відвідування учнями школи заслухано на засіданнях педагогічної ради та на нарадах при директору

Згідно з річним планом роботи школи на 2017/2018  н. р. у школі  було проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та результативність.

У навчальному закладі сформовано шкільні традиції проведення таких заходів – Свято Першого дзвоника; День вчителя; Новорічні ранки та новорічний вечір для старшокласників; День Захисника Вітчизни; 8 березня; День Перемоги; Свято Останнього дзвоника, Випускний вечір – вручення документів випускникам.

До проведення цих свят залучаються всі учні школи, батьківський комітет та колектив школи.

Вся виховна робота в школі протягом 2017–2018 н.р. була спрямована в руслі національно-патріотичного виховання учнів, тобто у молодого покоління виховувалось почуття патріотизму, формування особистості здійснювалось на засадах духовності, моральності, толерантності.

Виконувались основні засади Концепції національної системи виховання дітей та молоді у національній системі освіти, положення програми Міністерства освіти та науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних  закладів  України»,  Концепція громадянського виховання, національна  Програма патріотичного виховання та інші. Значна увага приділялась  національно-патріотичному вихованні школярів.

       З  метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних символів, Конституції України у кожному кабінеті є куточки державної символіки.

Новий 2017/2018 н.р. розпочався уроком «В Європу з Україною у серці», який підготувала Курмашова Л.І.

На виконання Указу Президента України №17/2016 від 22 січня 2016 року «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років») проведено учнівську науково – практичну конференцію старшокласників, присвячену 100-річчю Української революції на тему: «Поборники незалежності України (за книгою В. Ревегука)» (Бірченко О.П., Пустовгар В.М.)

До  річниці визволення села від німецько-фашистських  загарбників було проведено ряд заходів:

–  покладено квіти до пам’ятників і пам’ятних знаків;

–  проведено тематичні уроки «Народ пам’ятає, народ славить»;

–  організовано шкільну виставку квітів «Всі квіти – ветеранам»;

–  операцію «Пам’ятник» – упорядковано  могили  загиблих воїнів та пам’ятників.

До Дня визволення України від фашистських загарбників  тематична година «Навічно в пам’яті», переглянуто та обговорено документальний фільм «День Перемоги. Звільнення України».

З нагоди підписання  Гадяцького договору 1658 р. у школі проведено урок «Козацькими стежками» (Пустовгар В.М.).

До Всесвітнього Дня Миру у школі організовано й проведено флешмоб «Ми за мир!».

До Дня українського козацтва в школі проведено виховну годину «А ми тую славу збережем» ( Бірченко О.П.)

З метою пропаганди грамотності, підтримки та розвитку державної мови, формування високої мовної культури у День української писемності та мови 9 листопада учні школи взяли участь у написанні XVІІ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

У рамках конкурсу «Кращий урок року» в школі було проведено відкриті уроки:

– з трудового навчання в 6-му класі на тему: «Українські народні обереги.  Ангел – охоронець» (Дубовик С.І.);

– урок позакласного читання із зарубіжної літератури в 9-му класі на тему: «Образ Мазепи у творах світової літератури» (Курмашова Л.І.);

– відкритий урок з музичного мистецтва в 5-му класі на тему: «Давні українські обряди та особливості календарно – обрядових пісень» (Свинаревська В.В.) .

До річниці з дня народження видатного письменника Котляревського І.П. було проведено  нову форму роботи з дітьми – літературний флешмоб «Читаємо Котляревського разом» ( Москаленко В.В., Трофімюк О.М.)

Проведено виховний захід для учнів 1 – 4 класів на тему: «Знання людині – що крила пташині» (Кравченко Л.І.).

Проведено тематичні лінійки педагогами – організаторами та вчителями історії:

–  «Хай буде мир на всій землі» до Міжнародного Дня миру;

– «Хай вічно горить вогонь пам’яті» до Дня визволення села від німецько-фашистських загарбників;

– «День Слави і Скорботи» до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників;

– « І пам’ять гострим болем озветься…» – година пам’яті до Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій;

– «Революція гідності, охрещена кров’ю» – урок – реквієм, присвячений Дню Гідності і Свободи.

До Дня Збройних Сил України, з метою формування в учнівської молоді сучасної національної ідентичності на кращий приклад мужності, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави у школі проведено спортивні змагання.

На базі школи пройшов районний семінар шкільних бібліотекарів на тему: «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу. Національно – патріотичне виховання читачів, як складова виховної роботи бібліотекаря».
Учасникам семінару було представлено досвід роботи шкільного бібліотекаря             Топчій В.І. та бібліотечні виховні заходи: «Український віночок», «Обрядові свята грудня» , «Комп’ютер і книга».

До Дня Соборності та свободи України була проведена тематична виховна година для учнів 5 – 11 класів, яку підготувала і провела педагог – організатор Дубовик С.І.

Шкільна родина школи долучилася до волонтерської акції “Допоможи солдату”.  Дякуючи небайдужості та згуртованості учнів, вчителів та батьків було зібрано і передано продукти харчування  та листівки

До  Дня Перемоги колектив учнів нашої школи взяв активну участь в організації та відзначенні Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом в Європі. У школі проведено ряд заходів:

– упорядковано  могили  загиблих воїнів та пам’ятників.

– виготовлено гірлянди до пам’ятників;

–  покладено квіти  та гірлянди до пам’ятників і пам’ятних знаків;

–  для учнів 3 – 4 класів проведено урок пам’яті «Пам’ятайте захисників рідної землі», для учнів 2 класу – урок Мужності «Нам заповідана мужність». Учнями було  підготовлено  фото та розповіді про своїх рідних, які брали участь у Другій світовій війні. ( Топчій В.І.)

–  організовано шкільну виставку книг  «Свято зі сльозами на очах» ( Топчій В.І.)

До   Міжнародного дня  рідної мови, на базі школи проведено семінар вчителів української мови і літератури з теми: «Поєднання традиційних і нових форм та методів навчання при викладанні української мови та літератури», на якому учасники семінару мали змогу переглянути позакласний захід на тему : «Пригорнись до рідного слова». ( Москаленко В.В.)

До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, з метою формування в учнів розуміння єдності та цілісності України, усвідомлення себе українцем, для учнів 5 – 11 класів проведено виховну годину «Небесна сотня дивиться на нас», (Бугайов В.Г.)

Проведено лінійку до роковин  вшанування пам’яті  загиблого односельчанина і колишнього учня Петрівсько – Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Олександра Корнійка, який загинув на сході України 16.02.2017 року

До Дня виведення військ з Афганістану було проведено тематичну лінійку для учнів 1 – 11 класів, на якій хвилиною мовчання вшанували тих, хто поліг в Афганістані. Теплі слова подяки були адресовані тим односельцям, яким пощастило повернутися до рідної домівки.

До Дня 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки вчителем історії Бірченко О.П. разом з учнями 10-го класу для учнів 9 – 11 класів проведено учнівську конференцію : “Державному Гербу Української Народної Республіки 100 років”.

У рамках конкурсу “Кращий урок року” проведено відкриті уроки:

– проект з літературного читання в 2-му класі на тему: “Калина – народний символ України”. Казка Г. Демченко “Калинка”, який підготувала і провела класовод 2-го класу Дорогань Н.В.;

– з позакласного читання у 4-му класі на тему: “Тарас Шевченко – великий син України”, який підготувала і провела класовод 4-го класу Гринь К.В;

До 204 річниці від Дня народження Т .Г. Шевченка з учнями 5 класу проведено літературний урок ” Поетичними стежками Кобзаря” (С.М.Білик).

До річниці Чорнобильської трагедії проведено виховну годину: “Серед чорного-чорного неба розцвіла чорна квітка полин”. Учні ознайомилися з причинами трагедії, її наслідками “І посивіла ненька-Україна, у пекло посилаючи синів”. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто ціною свого життя врятував життя поколінь. (Курмашова Л.І.)

До 120-ї річниці з дня народження Леонтія Христового в школі відбулося відкрите засідання клубу старшокласників «Історична правда» (Бірченко О.П.)
Для учнів початкових класів було проведено Свято Букварика (Христенко В.М., Субота О.О.)

Новою і цікавою формою виховної роботи є  флешмоби. Так в травні в школі було  проведено

Флешмоб до Дня Європи та до Дня Вишиванки. Доречно відзначити учнів 1-6 та 9  класів, які активно долучилися до цього виду роботи, чого не скажеш про  учнів 8,10,та 11 класів

Приємно зазначити , що учні 10 класу захищали честь школи у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та у  щорічному районному військово-патріотичному змаганні «Навчай, обороняй, захищай, рятуй» і вибороли ІІІ місце

         Формування ціннісного ставлення  до сім’ї, родини, людей.

Сім’я  та  школа  мають  спільну  мету – виховання  всебічно  розвиненої гармонійної  особистості,  яка  здатна  реалізувати  себе  в  професійному, громадянському і сімейному аспектах. Шалений  ритм  життя  та  напружений  робочий  графік  батьків  створили ціле покоління дітей, що страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти  учням  у  майбутньому  бути  свідомими  батьками,  готовими  до подолання  труднощів  у  сімейному  житті;  навчити  у  майбутньому  по – справжньому любити дітей, берегти та зміцнювати сім’ю; забезпечити духовно-моральну основу особистості.

Тому в школі протягом навчального року адміністрацією та класними керівниками була проведена певна робота з батьками:

– відвідували сім’ї вдома, складали акти обстеження житлово-побутових умов сім’ї;

– проведені класні та загальношкільні батьківські збори,

– тримався зв’язок з батьками через щоденник,

– залучалися до участі в проведенні ремонтних робіт,

– працював батьківський комітет, до складу якого входять батьки учнів.

Батьків залучали до підготовки й проведення класних та загальношкільних форм виховної діяльності.

У грудні та березні  відбулися батьківські конференції «Сім’я і школа – дві руки, на які опирається дитина» та «Веселковий передзвін» на яких  директор школи                 Білик С.М. зробила підсумки роботи за І та ІІ семестри, ознайомила з нововведеннями, пов’язаними з новим Законом України «Про освіту». Директор відзначила, що робота педагогічного колективу з обдарованими учнями дала позитивні результати – 28 призових місць у районних предметних олімпіадах – це           І місце серед шкіл району.  Батьки були ознайомлені з фінансово – господарською діяльністю школи.   Завдяки спільній роботі та фінансовій підтримці батьківського колективу та сільської ради зміцнюється матеріально – технічна база школи. На конференції виступила сільський голова Бугайова В.П.

До Дня українського козацтва проведено родинно – козацьке свято «Як козаки кашу варили!», яке підготувала і провела вихователь ГПД Субота О.О. з учнями 1-го класу та їх батьками.

До Міжнародного Дня сім’ї в 15.05.2018 року було організовано фотовиставку «Моя родина»

11.05.2018 року було проведено тематичну лінійку, присвячену Дню матері.

27 квітня 2018 року у школі проведено родинне свято на тему: “Усе починається з родини” , яке підготували і провели учні 3-го класу разом із класовод База Л.Г. На святі було презентовано роботи батьків.

Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в роботі формування відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальношкільних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків. Деякі батьки мало цікавляться успішністю та поведінкою та станом здоров’я своїх дітей.

Бажано, щоб надалі батьки більше співпрацювали з школою , як у зацікавленні результатів збереження здоров’я дітей, їх успішності та поведінки, так і в залученні їх у позакласних та позашкільних формах виховної діяльності, розвитку здібностей і талантів.

Класним керівникам необхідно частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва педагогічного колективу та батьківської громадськості..

       З  метою формування ціннісного ставлення до природи учні брали участь  в упорядкуванні  території біля школи та клумб, пам’ятників, проводилися  виставки дитячих робіт:

– виставка природних дарів осені «Щедрість рідної землі», «Природа і фантазія»,

–  конкурс на краще оформлення вікна новорічними витинанками (5-9 кл.),

– взяли участь в акції «Збережи ялинку».

У рамках районного проекту «Збережемо нашу Землю» учні школи провели Флешмоб “Ми за чисту планету”.

Шкільна родина долучилася до щорічної Всеукраїнської акції “За чисте довкілля”.

З метою виховання в учнів бережливого ставлення до енергоресурсів та дотримання правил безпеки при користуванні ними 22 березня 2018 року проведено виховну годину для учнів 1-4 класів на тему: “Про електрику все знай і її енергію зберігай” , яку підготувала і провела вихователь ГПД Кравченко Л.І.

Команда школи “Петрівські краяни брала участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду екологічних агітбригад, театрів (шоу), який відбувся 14 березня 2018 року в м. Гадяч і виборола почесне ІІІ місце. На розгляд журі  було представлено виступ на тему: « Раціональне природокористування».

Для учнів 5-11 класів було проведено відкриту виховну годину «Збережемо природу» ( Удовиченко В.О).

      З метою формування ціннісного ставлення  до мистецтва у школі проведено свято «Вшануймо наших вчителів» (Москаленко В.В.), новорічний вечір для старшокласників «Школа має талант» (Москаленко В.В.),  ранок «Новорічна казка» (Гринь К.В.) для учнів 1-4 кл., «У чудовій країні казок»  (Удовиченко В.О.) для учнів 5-8 кл., проведено свято «О, Святий Миколай, в гості до нас завітай!» (Дорогань Н.В.), організовано поїздку учнів пільгових категорій на святкування  Нового року в кінотеатр «Дружба» до м. Гадяча.

Для учнів 1-го класу було проведено День осіннього, зимового та весняного іменинника. Свята готувала вихователь ГПД Субота О.О.

У переддень Світлого Воскресіння Господнього у школі пройшов тиждень образотворчого мистецтва під девізом «Візерунки Великодня». Тиждень було розпочато з відкриття традиційної Писанкової світлиці, в якій учитель образотворчого мистецтва Ніженець І.В. провела для учнів 4-10 класів майстер – клас із написання писанок. Учнів було ознайомлено з традиціями писанкарства в Україні, символічними знаками мови писанки.

На відкритому уроці з образотворчого мистецтва в 3 класі «Дивовижний світ писанки. Виготовлення писанки-крапанки» Ніженець І.В запросила всіх в мандрівку по країні «Писанка», де учні знайомилися з мистецтвом писанкарства.

На майстер-класі вчителями  та учнями  було створено писанки – крапанки. Долучилися до роботи й учні 1 та 2 класів разом з класоводами Христенко В.М. та Дорогань Н.В., які створили колективні роботи «Писанкове дерево» з ескізів писанок ( малюнок-2 кл. та аплікація 1 кл.), а учні 3 класу разом з класоводом Базою Л.Г. виготовили Великодніх зайчиків. Вчитель трудового навчання Дубовик С.І. разом із учнями 5,6 класів виготовили Великодні листівки. Як результат плідної праці у Великодній світлиці всі писанки, виготовлені під час майстер-класів, були продемонстровані на святковій виставці.

В рамках тижня музики  проведено відкритий урок з музичного мистецтва в 2-му класі на тему: “Музика і казка”, де учні через засоби музичної виразності здійснили подорож в казковий світ театру. (підготувала і провела Свинаревська В.В..) , а також учні школи взяли участь у  зональному огляді-конкурсі дитячої художньої самодіяльності «Веселка – 2018» серед учнів Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Середняківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Березоволуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Приємно зазначити, що наші учасники художньої самодіяльності показали високу вокальну майстерність.

30 березня, під гаслом «Там де єдність – там і сила», відбувся черговий  обласний конкурс читців учнів мистецьких та загальноосвітніх навчальних закладів «Поетична зірка», в якому взяла участь і здобула  Диплом ІІ ступеня – Попова Вікторія , учениця 11 кл.,(керівник – Трофімюк О. М.).

Естетичне виховання пов’язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах  її  діяльності  –  вміння  відчувати  й  розуміти  прекрасне  в  особистому  й громадському  житті,  в  природі,  праці,  мистецтві.  Воно  покликане  також пробуджувати  в  учнів  бажання  створювати  прекрасне.

       З метою формування ціннісного ставлення до праці проведені протягом вересня-жовтня, березня-квітня операції «Чистодвір», «Мій клас – моя домівка», зібрані дані про працевлаштування випускників 2017 року (Педченко Н.М.,                          Бугайов В.Г.)

      Формування ціннісного ставлення до себе

Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2017-2018 н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров’я» (1-9 класи), організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ; висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських зборах.

Протягом року робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє відображення у проведенні таких виховних заходів, як проведення місячника „Увага! Діти на дорозі!”, тижня безпеки життєдіяльності, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул, дня цивільного захисту з відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.

До роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму залучалася й батьківська громадськість. На батьківських зборах систематично розглядалися питання профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед дітей.

Протягом 2017-2018 н.р. у школі для учнів 1-11 класів систематично проводились додаткові бесіди з усіх видів   травматизму. Були проведені     інструктажі на місцях та в спеціалізованих навчальних кабінетах. Велися журнали обліку усіх видів інструктажів та журнал реєстрації нещасних випадків, систематично проводились інструктажі з техніки безпеки перед проведенням екскурсій та перед трудовими десантами з відповідними записами у класних журналах та журналі інструктажів.

У школі встановлено чітке чергування учнів та вчителів по школі.

Наші учні є активними учасниками районних конкурсів:

 • команда «Фенікс » взяла участь у І етапі змагань Дружин юних пожежних;
 • Коленко Ростислав взяв участь у Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі «Не жартуй з вогнем» і став переможцем.

У школі проводилась належна робота з формування здорового способу життя.

Одним  із  важливих  завдань  сучасної  школи  є  виховання  свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності,  формування  гігієнічних  навичок  і  засад  здорового  способу  життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців). Формування  здорового  способу  життя  –  це  забезпечення  повноцінного розвитку  дітей  і  молоді,  охорона  та  зміцнення  їхнього  здоров’я,  фізичних здібностей  особистості, гармонії  тіла  і  душі;  виховання потреби  у  регулярних заняттях  фізичною  культурою,  у  прагненні  до  оволодіння  санітарно – гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим.

У школі проводилася такі заходи:

– інформаційна година на тему: «Живеш сьогодні – думай про завтра», на якій учні ознайомилися з екологічними катастрофами, пов’язаними з діяльністю людини, що привели до глобальних змін. Заступник директора з НВР Ніженець І.В. ознайомила з порядком правильного сортування сміття;

– у рамках конкурсу «Кращий урок року» вчителем математики Пащенко Л.А. проведено урок з математики в 6-му класі на тему: «Знаходження дробу від числа та наше здоров’я»;

– година спілкування «Безпечна поведінка в умовах виникнення надзвичайних ситуацій» (9 клас, Дубовик С.І.), практичне заняття «Долікарська допомога при надзвичайних ситуаціях» на уроці ЗВ (11 клас, медична сестра Єрмоленко М.В.), тренування з учнями процесу евакуації у випадку виникнення надзвичайної ситуації, з метою реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту, збереження життя і здоров’я учнів школи.

– організовано й проведено зустріч з начальником Гадяцького районного сектору МГУ ДСНС України в Полтавській області В.В. Губським, який провів з учнями інформаційну годину і розповів дітям про надзвичайні події, які виникали на території Гадяцького району, причини та наслідки від них, про правила поведінки у лісі та біля водойм, як поводитися під час виявлення вибухонебезпечних предметів, безпека під час виникнення пожеж та як використовувати первинні засоби пожежогасіння.

Учням  було представлено відеоматеріали служби порятунку “101”. Школі подаровано інформаційні матеріали “Абетка безпеки” для стенду;

– до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом проведено флешмоб «Скажемо СНІДу – «Ні!» (Клименко В.П., практичний психолог);

–  з метою пропаганди важливості дотримання правил дорожнього руху та запобігання випадкам дорожньо-транспортного травматизму серед учнів у школі проведено єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя», (Бугайов В.Г., Дубовик С.І. і учні 5-го класу).

Учні школи є активними учасниками акції «Батарейки, здавайтеся!».

На базі школи  відбулося засідання районного методичного об’єднання класних керівників та вихователів ГПД «Сучасні підходи до організації виховної роботи щодо формування навичок здорового способу життя у виховній системі класу». Учасники засідання ознайомилися зі створенням здоров’язбережувального середовища у школі, впровадженням інноваційних технологій формування культури здоров’я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учасників освітнього процесу, взяли участь у роботі круглого столу: «Проектна діяльність навчального закладу: залучення школярів до здорового способу життя».  Класними керівниками  була підготовлена і проведена  відкрита виховна година «Веселка здоров’я»,  яка складалася з таких проектів:

 • «Мій режим дня»( Педченко Н.М., 5 кл.)
 • «Продукти харчування –наші друзі й вороги» ( Курмашова Л.І., 6 кл.);
 • «Природа і загартування» ( Удовиченко В.О.,7 кл.);
 • «Відпочинок, дозвілля та позитивні емоції – запорука гарного здоров’я» ( Свинаревська В.В..9 кл.);
 • «Особиста гігієна» (Дубовик С.І.,8 кл);
 • «Ні – шкідливим звичкам» (Клименко В.П., практичний психолог);
 • «Спорт – це здоров’я» (Субота О.О., вихователь ГПД).

Учнями школи проведено флешмоб «Ми за здоровий спосіб життя».

Учні захищали честь школи у районному фестивалі- «Здоровий спосіб життя» і здобули І місце

      Спортивно-масова:

Відповідно до  листа  Національного олімпійського комітету від 8 червня 2017 року №412-НК та листа обласної державної адміністрації від 22 червня 2017 року №4870/0/01-13 «Про організацію та проведення Дня фізичної культури і спорту та Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня у 2016 році», з метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, ідей мирного співіснування держав і народів, пропаганди здорового способу життя, формування в українців фізичного і морального здоров’я було проведено Олімпійський тиждень (Полтава М.П.).

З метою популяризації, пропаганди та розвитку здорового способу життя, організації фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи у школі, протягом І семестру пройшли такі шкільні змагання:

– турнір по міні-футболу серед хлопців 5-8 класів, присвячений  Дню фізичної культури і спорту;

–  відбіркові шкільні змагання по кросу серед учнів 5-11 класів;

– шкільні змагання по міні-футболу серед дівчат 5-11 класів;

– першість Петрівсько – Роменської ЗОШ І-ІІІ ст.. по міні-футболу серед юнаків;

– шкільний шаховий турнір серед юнаків 5-11 класів;

– шкільний шаховий турнір серед дівчат 5-11 класів;

– особиста першість школи по настільному тенісу серед хлопців 5-11 класів;

– особиста першість школи по настільному тенісу серед дівчат 5-11 класів;

– командна першість школи по настільному тенісу серед учнів 5-11 класів;

– першість школи по волейболу серед хлопців 5-7 класів;

– першість школи по волейболу серед дівчат 5-7 класів;

– першість школи по волейболу серед юнаків 8-11 класів;

– першість школи по волейболу серед дівчат 8-11 класів;

Учні постійно нагороджувалися грамотами на робочих лінійках.

Слід зауважити, що в школі вчителем фізкультури Полтавою М.П. було організовано Шаховий турнір на якому п’ятнадцять учасників  села змагалися за звання кращого та перевіряли свою ерудицію та інтуїцію; проведено відкритий чемпіонат села по волейболу; турнір із настільного тенісу серед випускників та  учнів школи;

Приємно зазначити, що наші учні є активними учасниками та переможцями районних змагань:

 • ІІІ місце у спартакіаді школярів серед шкіл району;
 • І місце у особистому заліку по бігові на 1000 м. Крохмальний Станіслав ;
 • ІІІ місце у зональному міні- футбольному турнірі.
 • І місце у районній Спартакіаді по міні- футболу серед дівчат;
 • І місце у відкритому турнірі з волейболу серед жіночих команд, присвячені Дню Гідності та Свободи;
 • І місце у районна спартакіада школярів з настільного тенісу:
 • 1м – Вершняк Аміна у особистому заліку з настільного тенісу ;
 • 2м – Хейло Владислав у особистому заліку з настільного тенісу ;
 • І місце у першості Гадяцького району по волейболу серед КГДЮСШ;
 • І місце у турнірі з волейболу серед юнаків «Різдвяні канікули»;
 • ІІІ місце у турнірі з волейболу серед дівчат «Різдвяні канікули»;

До Дня Захисника України та Дня Українського козацтва  команда школи взяла участь у районних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї та зайняла почесне І місце.

 • І – місце у волейбольному турнірі, присвяченому Дню Матері;

– ІІ місце в змаганнях ІІ етапу Чемпіонату України з волейболу серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. у м. Лохвиця;

 • І місце у Весняному футбольному турнірі, дитячого кубку “Пролісок”.

Одним із основних напрямків виховного процесу педагогічний колектив  вважає організацію превентивного виховання. В основу роботи покладено педагогічний підхід в центрі якого – система організації правового навчання, профілактика злочинності серед неповнолітніх, формування позитивного ставлення до здоров’я людини

Превентивне  виховання  –  це  комплексний  цілеспрямований  вплив  на особистість  у  процесі  її  активної  динамічної  взаємодії  із  соціальними інституціями,  спрямованої  на  фізичний,  психічний,  духовний,  соціальний розвиток  особистості,  вироблення  в  неї  імунітету  до  негативних  впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

На  законодавчому  рівні  превентивне  виховання  регламентується положеннями  законів  України:  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  соціальну роботу  з  сім’ями,  дітьми  та  молоддю»;  наказами  Міністерства:  від  25.11.2011 №  1358  «Про  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції  розвитку  кримінальної  юстиції  щодо  неповнолітніх  в  Україні», від 11.06.2012 №  677  «Про  затвердження  Плану  заходів Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня  толерантності  у  суспільстві»,  від  03.03.2016  №  214  «Про  затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері  прав  людини  на  період  до  2020  року»,  від  08.04.2016  №  405  «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». Відповідно до цього напрямку завжди проводилася профілактична робота щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх.

В системі правової роботи та профілактики злочинності були проведені наступні   заходи:

– класні години для 1-11 кл. в формі бесід, усних журналів, ділових ігор, конференцій, «круглих столів» з морально-правової тематики: «Наші права – щасливе дитинство»;

– створено штаб профілактики і проведено засідання ради профілактики;

– відвідали вдома неблагополучні сім’ї, сім’ї дітей з девіантною поведінкою;

– складено акти обстежень житлово-побутових умов сімей, результати обстежень використовували в індивідуальній роботі з учнями;

– вивчили міжособистісні стосунки  серед учнів класу з метою корекції негативної поведінки;

– ознайомлено класних керівників з інструкціями,  методичними рекомендаціями,  наказами з питань правової пропаганди, попередження правопорушень;

– в шкільній бібліотеці оформлено книжкову виставку «Вивчаємо свої права та обов’язки».

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 11.09.2017 №347 «Про затвердження Плану заходів Департаменту освіти і науки  з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації «Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права» №186 від 26.09.2017, та з нагоди Дня прав людини у школі проведено:

– Всеукраїнський тиждень права під девізом «Право навколо нас» за таким планом:

– відкриття тижня права, загальношкільна лінійка з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини «Право навколо нас»;

– Всеукраїнський урок «Права людини»;

– оформлення стенду «Мої права»;

– проведено засідання євро клубу школи «Європейська інтеграція. Європейський Союз»;

– оформлено тематичний стенд «Вислови великих людей про право»;

– проведено правознавчий турнір з учнями 9 – 10 класів «Юні знавці права»;

– проведено інформаційні хвилинки старшокласниками для учнів початкових класів  «Дітям про їхні права»;

– розроблена пам’ятка для батьків «Про відповідальність батьків за розвиток      і виховання в сім’ї»;

– оформлено книжкову виставку правового змісту «Право навколо нас»;

– юридичний всеобуч для працівників школи «Трудова дисципліна в колективі»;

– години довір’я на тему «Живи за правилами» для учнів 1-4 кл, «Відповідальність неповнолітніх» для учнів 5-8 кл., «Злочини та поступки» для учнів 9-11 кл.

–  проведено урок правознавства де було представлено проекти дитячих громадських організацій.

Вчителем правознавства Пустовгаром В.М. проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу серед учнів 8 – 11 класів щодо популяризації біометричних документів і надав інформацію стосовно оформлення паспорта громадянина України у формі картки.

В рамках обласної акції “16 днів проти насильства” з метою попередження негативних явищ в учнівському середовищі 01.12.2017 року з учнями 10 класу школи практичним психологом Клименко В.П. проведено тематичне коло «Бути толерантним – модно!».

У рамках реалізації проекту «Шкільний офіцер поліції», з метою попередження та протидії шкільному булінгу в Петрівсько- Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 15.05.2018 року вчителем правознавства Пустовгаром В.М. було проведено з учнями 8-10 класів профілактичний урок «Маю право бути собою».

Важливе місце займала індивідуальна робота. Вона спрямована насамперед на тих дітей, яким не підходять групові форми роботи і які потребують диференційованого підходу. Як правило це діти, які  потребують посиленої педагогічної уваги: з неблагополучних сімей, схильні  до правопорушень.

Знаходили підходи до таких дітей класні керівники, які проводили діагностування кожного учня та індивідуальну роботу.

В школі працює практичний психолог, яким була організована та проведена  така робота в школі:

– надавалися індивідуальні консультації учням, що потребують посиленої психолого-педагогічної уваги, дітям «групи ризику» та учням, педпрацівникам і батькам на запит;

– здійснювався моніторинг учнів «групи ризику»;

– проводилося діагностування рівня психологічної готовності учнів 1-го класу до навчання в школі та вивчався рівень їх адаптованості до шкільного життя.

Результати діагностування  показали,  що з 25 учнів першого класу 4 учні (16 %) мають високий рівень готовності до навчання в школі, 20 учнів (80 %) – середній рівень і 1 учень (4 %) – низький. Усі першокласники (100 %) успішно адаптувалися до навчання в школі, усвідомили важливість свого статусу: «Я вже учень», підкорилися новому режиму дня, розпорядку занять, готові до виконання завдань, що ставить перед ними школа, вимоги вчителя сприймають як суспільно-значимі і неминучі.

Проводилося дослідження рівня адаптованості учнів 5 класу до нових умов навчання, результати якого показали, що всі учні 5 класу (100 %) адаптовані до навчання в школі другого ступеня. Всі п’ятикласники мають адекватну самооцінку та є соціально прийнятими. В цілому психологічний  мікроклімат у класному колективі задовільний, діти налагоджують контакти один з одним, намагаються будувати рівноправні і рівноцінні відносини. Всі учні 5 класу мають високий та середній рівень розвитку пізнавальних процесів (пам’ять, мислення, увага). Учнів з низьким рівнем розвитку когнітивної сфери не виявилося.

Розпочато здійснення психологічного супроводу  учнів 4 класу з метою їх підготовки  до навчання в середній школі.

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом проведено:

– тематичну консультацію «ВІЛ і СНІД –  проблема людства» (6-11 кл.);

– організовано виставку плакатів «Скажемо СНІДу –  ні!» (8-11 кл.);

– проведено заняття з елементами тренінгу  «Іще раз про СНІД» (10-11 кл.)

– проведено флешмоб «Зупинимо СНІД разом!» (5-11 класи);

– проведено  І етап  районного огляду буклетів антиСНІДівської тематики серед учнів 5-10 класів.  Буклет під назвою «Не дай СНІДу шанс!» творчої групи учнів 10 класу, який було  визнано однією з кращих робіт та направлено для участі в районному огляді буклетів зайняв ІІІ місце.

Проведено шкільний конкурс творчих робіт на тему: «Мій життєвий вибір» серед учнів 8-10 класів. Творча робота  учениці 9 класу Федорченко Анни взяв участь у районному конкурсі творчих робіт.

Проводилися наступні просвітницько-профілактичні заходи з учнями школи:

 • заняття з елементами тренінгу «Вчимося бути толерантними» (1 кл.);
 • інтерактивне заняття на тему: «Правила поведінки з незнайомими людьми» (2-3 кл.);
 • заняття з елементами тренінгу на тему: «Умій дорожити дружбою» (2 кл.);
 • заняття з елементами тренінгу на тему: «Правила ефективного спілкування» (4 кл.);
 • тематичне коло «Бути толерантним – модно!» (10 клас).
 • заняття з елементами тренінгу на тему: «Моє здоров’я» (3 кл.);

– проводилися тренінгові заняття за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» з учнями 5 класу.

– проводилися гурткові заняття за програмою «Обираємо професію» з учнями             10 класу.

З метою формування в учнів ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки, вміння уникати конфліктів та будувати стосунки на доброзичливій основі 19.01.2018 року з учнями 3-го класу проведено заняття з елементами тренінгу на тему: “Вчимося бути толерантними.

З метою самопізнання та підвищення самооцінки учнів, формування в них життєвої стійкості та емоційного благополуччя, вміння долати труднощі та перешкоди, розвитку позитивного мислення, налаштування на успіх 30.01.2018 року проведено з учнями 4-го класу заняття з елементами тренінгу на тему : “Створи собі ситуацію успіху”.

З метою формування в учнів навичок саморегуляції психологічних станів та конструктивної взаємодії з оточуючими, попередження проявів агресії, усвідомлення особистої відповідальності за свої дії з учнями 3 класу 16.02. 2018 року проведено заняття з елементами тренінгу на тему : “Вчимося контролювати свої емоції”.

З метою формування в учнів життєвої стійкості та емоційного благополуччя, навичок саморегуляції емоційних станів, вміння контролювати власні емоції та поведінку, попередження проявів агресії 23 лютого 2018 року з учнями 4-го проведено заняття з елементами тренінгу на тему: “Світ моїх емоцій”.

Проведено  індивідуальну корекційно – розвивальну роботу з першокласниками з метою розвитку їх пізнавальної активності, сприяння адаптації до школи.

З метою формування в учнів життєвої стійкості та емоційного благополуччя, вміння знаходити шляхи вирішення складних життєвих ситуацій 27.04.2018 року з учнями 4-го класу. проведено заняття з елементами тренінгу на тему: «Зроби з лимону лимонад».

Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках. З метою створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, сприяння професійній орієнтації, формування моральних якостей у дітей та підлітків, розвитку творчих здібностей, виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля здійснено заходи щодо охоплення позашкільною освітою кожного учня школи. Для реалізації цих завдань у 2017– 2018 н. р. з 01 вересня в школі діяли гуртки: «» , «Бокс» , «Джура» ,«Вокальний» та «Гра на гітарі», Гра на фортепіано  за спонсорський кошт; спортивна секція «Волейбол», «Футбол», «Теніс»

Заняттями в шкільних гуртках охоплено 123 учня, що становить 65 % від загальної кількості учнів школи.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі та районі.