Колективний договір

РОЗДІЛ І.                          ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

 1. Цей колективний договір укладено на п’ять років.
 2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 1 від „09 ” жовтня 2015 року. І набуває чинності з дня його підписання.
 3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
 4. Сторонами колективного договору є:
 • адміністрація Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в особі директора Білик Світлани Михайлівни, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;
 • профспілковий комітет, який відповідно до ст..247 КЗпП України представляє інтереси працівників Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в галузі виробництва, праці, побуту, культури.
 1. Директор Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Петрівсько-Роменської ЗОШ  І-ІІІ ступенів в колективних переговорах.
 2. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
 3. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною угодами.
 4. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.
 5. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.
 6. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї зі сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.
 7. Пропозиції кожної зі сторін щодо внесення змін і доповнення до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 7-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.
 8. Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.
 9. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за шість місяців до закінчення строку дії колективного договору.
 10. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у 5-денний термін підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної  реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади.

Через 5 днів після реєстрації колдоговір  доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

 

РОЗДІЛ ІІ                ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити ефективну діяльність Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів, поліпшення становища працівників.
 2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, виходячи з фактичних обсягів фінансування.
 3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.д.
 4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.
 5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. (ст..42-1 КЗпП України).
 6. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
 7. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
 8. Залучати до викладацької роботи:
 • керівних, педагогічних працівників даної установи;
 • працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
 1. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
 2. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року або згідно розпоряджень і наказів вище стоячих органів освіти.
 3. У термін, визначений працівником,  за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в т.ч. строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст..7 ЗУ „Про охорону праці”).
 4. Протягом 7 днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу про нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
 5. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.
 6. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці за умов застосування нових норм.
 7. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження.
 8. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, плата добових стипендій).
 9. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити вкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.

Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника. У разі відсутності навчальних годин за спеціальністю вчителя та відмови працівників працювати з неповним навантаженням, учитель звільняється згідно ст.. 40, 42 КЗпП України.

 1. Включати голову профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.
 2. Режим роботи, графік роботи затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.
 3. При складанні  розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:
 • для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років;
 • для тих, що поєднують роботу з навчанням.
 1. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати вчителям, що мають навантаження в об’ємі до 18 годин і не мають інших доплат .
 2. У разі запровадження чергування під час надзвичайних ситуацій в установі, завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.
 3. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків.
 4. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише в погодженні з профкомом, з оплатою її у відповідному розмірі.
 5. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
 6. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.
 7. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням профспілкового комітету не пізніше 10 січня і доводити до відома працівників.
 8. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше за два тижні до встановленого графіком терміну (ст..10 ЗУ „Про відпустки”).
 9. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням  працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у  передбаченому порядку.
 10. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санітарно-курортного лікування) постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346).
 11. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.
 12. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством.
 13. За рахунок взаємозаміни працівникам школи надавати оплачувані відпустки у випадках:
 • особистого шлюбу – 3 дні;
 • при народженні дитини – 2 дні;
 • шлюбу дітей – 3 дні;
 • смерті близьких – 3 дні

(п.3.3.4 Галузевої угоди)

 1. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.

35.Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою  у випадках, передбачених чинним законодавством (ст..12 Закону України „Про відпустки”).

 1. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирушення згідно з чинним законодавством.
 2. Працівникам школи надавати в оренду приміщення шкільної їдальні безкоштовно (за виключенням оплати електричної енергії, водопостачання) для проведення весілля, днів народження, новорічних та інших свята.
 3. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

 

 

 

 

Профком зобов’язується:

 

 1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
 2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження.
 4. Активно і в повному обсязі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (з урахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти України від 18.04.1994 № 1/9-88).
 5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
 6. При виникненні трудових конфліктів користуватись при їх розв’язанні нормативними документами, своєчасно і аргументовано давати згоду чи незгоду з рішенням адміністрації школи.

 Сторони угоди домовились про наступне:

 • встановити в установі п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя).
 • надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника терміном до 15 днів (лист ЦК №02-8/110 від 28.05.1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.                   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

 

Адміністрація зобов’язується:

 

 1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
 2. Надавати всім бажаючим можливість працювати в умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із зосередженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлення цим колективним договором.
 3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.
 4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.
 5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп (підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.
 6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:
 • повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;
 • вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.;
 • направляти на професійну підготовку, перепідготовку зі збереженням середнього заробітку на весь період навчання.
 1. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п.3.5.3 Галузевої угоди).
 2. При зміні власника Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

 

 

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

 1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.
 2. Забезпечувати захист вивільнювальних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст..42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до 3 (трьох) років(до шести років – частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст..184 КЗпП України).
 3. Надавати матеріальну допомогу вивільнювальним працівникам у розмірі 200 грн. за рахунок коштів профспілкового комітету (профспілкового бюджету).
 4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV                   ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
 2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.
 3. Відповідно до ст..15 Закону України „Про оплату праці” погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

(Формулювання „за погодженням з профкомом” означає, що профком має право на різних засадах з адміністрацією розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкому є його рішення, прийняте більшістю голосів).

 1. Затвердити попереднє погодження з профкомом питання про преміювання (додаток № 1).

Спільно з профкомом

 • розподіляти фонд матеріального заохочення;
 • здійснювати преміювання працівників установи;
 • виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу років згідно з порядком, встановленим у цьому колективному договорі (додаток № 1).
 1. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні, остаточний розрахунок після 20 числа.
 2. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 5 днів (але не пізніше, ніж за 3 дні) до початку відпустки.
 3. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст..110 КЗпП України).
 4. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:
 • заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;
 • оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад два місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

 1. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
 2. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівників причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.
 3. Оплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки заробітної плати відсутнього працівника.
 4. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно зі встановленими при тарифікації, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця навчального року:
 • у випадку, коли навантаження, що залишилось після вище встановленої норми на ставку – заробітну плату за фактичну кількість годин;
 • у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку – заробітну плату за ставку, коли в цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
 • у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку,

– заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

 1. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України №100 від 08 лютого 1995 року).
 2. Час простою не з вини працівника при умові попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі 100 грн. За  час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують і навколишнього природного  середовища, не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст..7 Закону України „Про охорону праці”).
 3. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного догляду (ст..10 Закону України „Про охорону праці”).
 4. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:
 • з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.п. 1, 2, 6 ст.40, ст..39 КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
 • у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.3 ст.36 КЗпП) у розмірі  не менше двомісячного середнього заробітку (ст..44 КЗпП України;
 • у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов’язань колективного договору з охорони праці у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст..44 КЗпП, ст..7 Закону України „Про охорону праці”).
 1. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 35% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00 (п.3.3.2 Галузевої угоди)

 

Профком зобов’язується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
 2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
 3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст..45, 141, 147-1 КЗпП, ст..36 Закону України „Про оплату праці”, ст..18 Закону України „Про колективні договори і угоди”).
 4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст..226 КЗпП).
 5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст..112 Цивільно-процесуального кодексу).
 6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст..121 Цивільно-процесуального кодексу).
 7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст..19 Закону України „Про прокуратуру”, ст..259 КЗпП).
 8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V                      ОХОРОНА ПРАЦІ

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці .
 2. Встановити строк вивільнення (1 день на тиждень) уповноважених з питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов’язків.
 3. До 15.01 провести аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.
 4. Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою .
 5. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України „Про охорону праці”, нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
 6. Відповідно до діючого трудового законодавства надавати в зв’язку із зайнятістю на роботах із шкідливими умовами праці додаткову відпустку, скорочений робочий день .
 7. Забезпечити умивальні миючими засобами або організувати їх видачу працівникам особисто .
 8. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту. У випадку дострокового  їх зносу не з вини працівників замінювати за рахунок установи .
 9. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993р. №256).

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і перенесення важких предметів жінками.

 1. Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втрачених заробіток відповідно до законодавства, а також сплачувати потерпілому (членам сім’ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст..11 Закону України „Про охорону праці”.
 2. Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезування, придбання транспортних засобів по догляду за ним та інші види медичної соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається в установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включаючи непрацюючих в установі, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок установи (ст..11 Закону України „Про охорону праці”).
 3. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до методичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст..11 ЗУ „Про охорону праці”).
 4. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.
 5. Організувати збори (конференцію) колективу установи з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання та виконання функцій громадського нагляду за  охороною праці (в колдоговорі передбачити ці умови).
 6. Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог особистості і колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в установі, а саме:

– грошова винагорода згідно розробленого Положення.

 1. За кошти установи організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі. (ст.. 18 Закону України „Про охорону праці”).
 2. На прохання працівника організовувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці (ст..19 Закону України „Про охорону праці”).
 3. Провести атестацію робочих місць за умови праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року №442).
 4. Виконати до 01.10 всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимових умовах.
 5. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки і т.п.
 6. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень (зазначити, які приміщення планується відремонтувати, переобладнати, перебудувати).

 

 

 

Профком зобов’язується:

 1. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.
 2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій представників профспілки з питань охорони праці.
 3. Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці (зазначити види морального і матеріального заохочення).
 4. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.
 5. Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропорцій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.
 6. Регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI            СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ,

КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

 1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі не менше місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст..57 Закону України „Про освіту”.
 2. Надавати педагогічним працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 50грн. за рахунок власних коштів установи (ст..57 Закону України „Про освіту”).
 3. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст..55 Закону України „Про освіту”).
 4. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст..55 Закону України „Про освіту”).
 5. Сприяти забезпеченню педагогічних працівників сільської місцевості, пенсіонерів, які раніше були педпрацівниками в сільських населених пунктах і проживають в них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм (ст..57 Закону України „Про освіту”).
 6. Сприяти педпрацівникам сільської місцевості в реалізації їх права:
 • на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до чинного законодавства;
 • на придбання основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства (ст..55 Закону України „Про освіту”).
 1. Сприяти забезпеченню всіх працівників установи гарячим харчуванням за місцем роботи за оплату.
 2. Створити можливість одержання працівниками дієтичного харчування.
 3. По можливості проводити закупівлю ялинок на новорічні свята для працівників установи.
 4. Створити в Петрівсько-Роменській ЗОШ І-ІІІ ступенів кімнату психічного розвантаження.
 5. Сприяти вирішенню в органах місцевої влади питання щодо здешевлення вартості проїзду працівників установи до місця роботи і додому.
 6. Спільно з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування забезпечувати безкоштовне підвезення (в сільській місцевості) до місця роботи і додому педагогічних працівників (ст..14 Закону України „Про освіту”).
 7. Створити умови для проходження педагогами-жінками, які мають дітей віком до 14 років, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки за місцем проживання без направлення їх у відрядження.
 8. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
 9. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст..57 Закону України „Про освіту”).
 10. При виході працівника на пенсію виплачувати йому одноразову допомогу у розмірі 50 грн. за рахунок власних коштів установи.

 

 

Профком зобов’язується:

 1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
 2. Здійснювати контроль за своєчасним наданням пільг по комунальних послугах педпрацівникам, інформувати про стан справ місцеві органи влади.
 3. Організовувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерів, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
 4. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санітарно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей.

Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто часто  і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.

 1. Організовувати проведення „днів здоров’я”, виїзди на природу. Організовувати роботу „групи здоров’я” для осіб похилого віку.
 2. Організовувати проведення лекцій зустрічей зі спеціалістами щодо нетрадиційних методів лікування (не рідше 2-х разів на рік).
 3. Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року і т.д.
 4. Провести День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VII   ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
 2. Безплатно надавати профспілковому комітету обладнання приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст..249 КЗпП України).
 3. Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перерахувати їх протягом 5 днів після виплати зарплати.
 4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
 5. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади із штатних посад даної установи) після закінчення їх повноважень надання місця попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються тимчасово (за строковим договором, ст.. 23 КЗпП України).
 6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження із відповідними профорганами.
 7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.
 8. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутової пільги, встановлені в колективному договорі, на обраних профспілкових працівників.
 9. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медкабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до колективного договору

між адміністрацією і

профспілковим комітетом

Петрівсько-Роменської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

 

Загальні положення

Положення про преміювання розроблене на підставі ст.98 КЗпП України, Закону України від 24.03.1995 р.№ 108/95- ВП «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та наказу Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Це Положення визначає показники та умови преміювання працівників Петрівсько – Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі та регулює відносини між керівником та працівниками з питань виконання умов преміювання.

Показники та умови преміювання визначені з метою:

 • Підвищення соціального захисту та матеріальної заінтересованості працівників при виконанні функціональних обов’язків в організації ефективного навчально-виховного процесу;
 • Заінтересованості робітників у виконанні завдань;
 • Активного взяття участі працівників у розробці навчальних і наочних засобів навчання, втіленні в навчальний процес прогресивних форм і методів організації і проведення занять, забезпечення розвитку самостійності учнів, індивідуалізації їх навчання, чіткого ведення діловодства, обліку навчальної роботи і бухгалтерського забезпечення.

Преміювання за основні результати діяльності працівників вводиться для всіх працівників закладу освіти.

Премії нараховуються педагогічному та обслуговуючому персоналу за кінцеві результати роботи у цілому і розподіляються між працівниками відповідно до особистого трудового внеску кожного працівника.

Переваги у розмірах сум, що нараховуються для преміювання, даються окремим працівникам, чий внесок у загальні результати роботи найбільш вагомий, віддаючи перевагу тим, хто стабільно домагається успіху і високих показників у роботі з початку навчального року.

 1. Порядок преміювання

Преміювання працівників здійснюється при виконанні показників та умов преміювання в межах заробітної плати, затвердженої в кошторисі (щомісячно, щоквартально, один раз на півроку або один раз на рік).

Премія нараховується педагогічному та допоміжному складу за відпрацьований час.

У разі невиконання педагогічним працівником або допоміжним складом встановлених умов і показників результатів праці, неналежного виконання своїх функціональних  обов’язків, вчинення правопорушення або провини премія скасовується або зменшується в тому періоді, в якому виявлено порушення.

Керівник приймає рішення щодо преміювання кожного працівника педагогічного та допоміжного складу залежно від його особистого трудового вкладу в загальні результати роботи та погоджує з профкомом, про що видає відповідний наказ.

 1. Джерела та розмір фонду преміювання.

Джерелом преміювання є бюджетні кошти, передбачені на оплату праці.

Річний фонд преміювання працівників педагогічного та допоміжного складу за результатами діяльності визначається в межах затверджених кошторисних призначень на заробітну плату з урахуванням надбавок і доплат та економії фонду оплати праці.

 1. Порядок нарахування , затвердження і виплати премій

Премія нараховується на посадовий оклад (тарифну ставку) і на всі постійні доплати і надбавки.

Премія виплачується разом із виплатою заробітної плати.

У разі зменшення фінансування фонд преміювання зменшується.

 1. Умови позбавлення (пониження) премії

За нижче перелічені порушення або провини педагогічний та допоміжний склад повністю або частково, за поданням безпосередньо начальника, рішення керівника позбавляються премії:

 • За прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважної причини – у розмірі 100% премії;
 • За притягання до адміністративної або кримінальної відповідальності за хуліганство або вживання спиртних напоїв, при застосуванні до них заходів громадського впливу, – у розмірі 100% премії;
 • За вихід на роботу у нетверезому стані – 100% премії;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку – у розмірі від 5 до 50% премії;
 • Винні в погіршенні навчально-виховного процесу, незабезпечені збереження надійної і безпечної роботи устаткування, або інші упущення, допущені у роботі, – у розмірі від 5 до 50% премії;
 • Винні у недбалому ставленні до навчально-виховного процесу, порушенні загальної методики проведення занять і невиконання плану повсякденної діяльності педагогічним складом – у розмірі 100; премії;
 • Винні у недбалому відношенні до збереження власності і майна та порушенні вимог техніки безпеки – у розмірі до 100% премії.

Виплата та позбавлення (пониження) премії проводиться на підставі наказу керівника за погодженням з профспілковим комітетом.